Fågellivet i Surahammars kommun 2016

Sammanställningen av fågelfynden i kommunen syftar till att ge oss bättre kunskap om fåglarnas uppträdande hos oss. Det finns säkert flera fynd som inte rapporterats till oss, fynd som kanske du kan komplettera med och som kan ge än bättre kunskap. De här sammanställningarna är därför preliminära

För många arter under vintermånaderna väljer vi att publicera alla fynd, det för att läsarna själva skall ha möjlighet att analysera våra kommentarer.


Mars månad 

 

Vädret:

En ostadig inledning på första vårmånaden, nederbördsområden
innehållande snö eller regn passerade från SV och det var grått och disigt.
Från den 10e blev vädret mer högtrycksbetonat med kalla nätter och soliga
dagar. Från den 19 blev det typiskt vårväder med nederbördsområden från sydväst
och dessemellan uppklarnande och sol. Temperaturen höll sig kring några
plusgrader på dagarna med vissa dagar över + 10 grader.

Omvärldsfaktorer:

En fågelinventering pågår på Hälleskogsbrännan, resultatet
från den kommer så småningom att droppa in. Den 5 mars genomfördes den stora
örnräknardagen i Mellansverige. Vi deltog med räknandet vid tre lokaler. Uggleveckan
(19-27/3) genomfördes med en stor aktivitet 19/3 då 27 personer deltog och
lyssning genomfördes i 9 skogsområden. Besvärligt väder gjorde att resultatet
blev ganska magert men vi fick ändå dokumenterat att vi är i ett bottenår i
smågnagarcykeln

 

Artlista:

Sångsvan: Ett
försök att få fram uppgifter om hur många sångsvanar som flyttar över trakten
kommer att göras när alla fynd har rapporterats. Årets rastning blev mycket kortvarig men mäktig.
Sångsvanuppgifter är starkt koncentrerade till området kring Ramnäs.

Flyttande: Vid  Gnien noterades följande flockar: 1/3 8
ex (LEN), 10/3 17+10+5 ex (SLN), 17/3 mellan kl 06:00-07:30 str 244 sångsvanar
mo NO vid Gnien (SLN)

Rastande: 5 ex Gnien 1 och 2/3 (LEN, SLN), 24 ex 10/3 (SLN).
En mäktig rastning tog sin början den 17/3 då 374 ex rastade i Gnien (SLN), den
19/3 räknades hela 987 ex på Bäckeslätt (IMC*, RCN*, SLN, GLN, m.fl.), på
morgonen dagen efter rastade 506 ex i Gnien (SLN), förmodligen en del av de
fåglar som rastade på Bäckeslätt dagen innan.

Häckande: 2 par hävdade revir i Gnien hela månaden. 1 par på
Felingen 13/3 (SLN), 1 par Vallsjöbäckdalen 13/3 (SLN, m.fl.)

Mindre sångsvan: Antalet
fynd av minde sångsvan tenderar att öka i trakten. Från att ha varit en stor
sällsynthet för 50 år sedan är den nu årlig sedan 1986. Årets fynd kan
misstänkas röra sig om samma fåglar i något fall.

1 ex str NO i sångsvanflock över Storängen 17/3 (SLN), 1 ex ad rast på Bäckeslätt 17/3 (SLN*,
GLN, IMC, LEN). Det är möjligt att dessa båda fynd gäller samma fågel. 2 ex ad rastade på Hovgårdsgärde 18/3
(MMG), 2 ex ad rastade bland sångsvanarna på Bäckeslätt 19/3 (SLN), 1 ex
rastade i Gnien 20/3 (SLN) och förmodligen
samma fågel sågs flyga med i sångsvanflock över Storängen (MMG, RMM) och senare
rastade på Bäckeslätt (SLN*, MMG)

Snögås: Ovanlig i vår trakt. 1 ex ingick i en flock med 19 sångsvanar som str över Skräddartorp
19/3 (SLN m.fl.).

Bläsgås: Två fynd hittills i kommunen. 9 ex rastade
vid Gnien 19/3 (IMC, RCN), 2 ex str vid Gnien 23/3 (MMG)

Sädgås: Mycket begränsad rastning hos oss denna vår, förmodligen beroende på större arealer
höstsådda åkrar.

På Bäckeslätt sågs 33 ex rasta 19/3 (SLN), Lisjöängar endast
12 ex 20/3 (SLN).

Spetsbergsgås: Ett
stort uppträdande hos oss även i år. Arten har förändrat sina flyttningsvägar
och passerar numera mer frekvent över vår trakt. Den tycks också var mer
benägen än sädgässen att rasta på mindre fält.

6 ex rastade vid Lisjöängar 15/3 (MMG, RMM)), 14 ex 17/3 (LEN,
SLN), Hela 64 ex på Långgrunda, Gnien 17/3 (IMC), flocken sågs också vid Norrby
i samband med "havsörnsuppflog" (SLN), 3 ex rastade vid Gnien 21/3 (SLN), vid
Bäckeslätt rastade 3 ex den 20/3 (SLN, GLN). 3 ex rastade vid Högbymaden den
24/3 och 2 ex 25/3 (MMG, RMM))

Grågås: Uppträdde
hela månaden i trakten. Stora rastande flockar noterades vid Gnien och Turkie
ängar. Lisjöområdet tycks tappat sin status för grågåsen?

88 ex rastade vid Gnien 17/3 och lika många vid Högbymaden
27/3 (SLN), hela 104 ex på Turkie ängar 24/3 (SLN, GLN)

Kanadagås: Intresset
för arten verkar vara begränsat vilket det inte borde vara.

Största rapporterade flocken är 219 ex rastade vid
Turkiesjön 20/3 (RLK)

Vitkindad gås:
Marsfynd av vitkindad gås blir allt vanligare och indikerar att arten kommer
att bli mycket vanligare och även häckfågel hos oss inom de närmaste åren.

Från 23-28/3 rastade en flock i Gnienområdet, mest på
Långgrunda men också i Högbymaden lite beroende på hur havsörnarna oroade
gässen (MMG, MKN, m.fl.). Som mest var de 10 ex den 28/3 (SLN)

Bläsand: Året tre
första fynd är samtliga från Högbymaden. 2 ex 20/3 (RLK), 1 ex 25/3 (MMG, RMM)
och 5 ex 27/3 (SLN). Inga flockar har ännu noterats.

Kricka: Årets tre
första fynd är 4 ex Gnien 20/3 (RLK), 2 ex 24/3 (LEN) och 7 ex Högbymaden 24/3
(SLN).

Stor flock är 165 ex i Högbymaden 27/3 (SLN) och 120 ex
samma lokal 31/3 (Leif Edberg)

Knipa: Stora
flockar.

54 ex rastade Gnien 17/3 (SLN), 25 ex Stora Nadden 23/3
(LEN) och 21 ex Östersjön 20/3

Salskrake: Marsfynd
är mycket ovanligt hos oss. 1 ex
rastade i Magsjön 17/3 (AML, OLN) blev årets första fynd. Förutom Magsjön bara
noterad i Gnien, Östersjön. Största antal 6 ex i Östersjön 28/3 (MMG, RMM)

Smålom: Veterligt
första marsfyndet någonsin i kommunen gjordes den 30/3 då 1 ex sträckte norrut
ivrigt kacklande över L. Vallsjön (SLN)

Storlom: Det
finns bara fyra fynd tidigare från kommunen i en mars månad. Årets fynd den
27/3 av en sträckande fågel vid Lisjöängar är det tidigaste någonsin (MMG), dessutom en rastande fågel i Östersjön 31/3 (GEL)

Skäggdopping:
Anlände mycket tidigt denna vår till våra sjöar, de tre första fynden som
rapporterats är:

2 ex i St. Nadden 20/3 (RLK), 1 ex St. Nadden 23/3 (LEN) och
hela 5 ex i Östersjön 25/3 (MMG).

Storskarv: 3
storskarvar str vid Gnien 17/3 (SLN), 3 ex str Lisjöängar 27/3 (MMG) och 1 ex
rastande i St. Nadden 29/3 (TSM)

Gråhäger: Årets
tre första fynd: 1 ex Lisjöängar 5/3 (LEN*, MKN), 3 ex Murån, Heden 9/ (SLN,
GLN) samt 1 ex rastande i Gnien 10/3 (MMG, RMM)

Havsörn: Under
örnräknardagen 5/3 noterades 2 ungfåglar sågs vid Gnien (SLN) och en subad vid
Storgärde i Virsbo (SOS). Dagen missgynnades av dåligt "örnväder". Havsörnar
ses dagligen över trakten.

Kungsörn: 1 ex
sågs vid Gnien 6/3 (RCN, IMC), likaså 1 ex den 11/3 (MMG, RMM), 1 ex cirklade över sångsvanarna på
Bäckeslätt 19/3 (Hans Zwicknagel, IMC), 1 ex sågs dra norrut över Stingsberget
den 17/3 och även den 20/3 (SLN). 27/3 jagade en kungsörn sångsvanar, gäss,
duvor t.o.m. rådjuren fick fly in i skogen innan bytet blev en åkersork vid
Lisjöängar (MMG)

Brun kärrhök: Årets
tre första fynd gjordes vid Lisjöängar, där en hane sågs sträcka norrut den
28/3 (GEL), likaså 2 ex vid Västersjön samma dag (MMG) och 1 ex str vid Gnien
samma dag (MMG).

Blå kärrhök: Tre
fynd under månaden vilka också är årets tre första. 1 ex vid Hovgårdsgärde den
18/3 (MMG), 1 hona vid Högbymaden 27/3 (SLN) och 1 ex str vid Lisjöängar 27/3
(MMG)

Ormvråk: Arten
anlände tidigt och tydligt koncentrerat i år. 1 ex str Gnien 8/3 (SLN), 1 ex
str Baståsen 9/3 (MMG) och 4 ex str Gnien 10/3 (SLN).

Fjällvråk: 1 ex
övervintrade på Lisjöängar (MMG, RMM, m.fl.). Dessutom har 1 ex setts till och
från på Storängen under månaden (LEN)

Sparvhök: Endast
sex fynd under månaden är högst anmärkningsvärt. En rovfågel som anses vara en
av de vanligaste i trakten.

Duvhök: En art
som går starkt tillbaka i vår trakt. Endast 9 fynd under månaden. Duvhöken är
numera rödlistad och vi skulle behöva få kännedom om antalet häckande par i
trakten. Lämpligaste tid att leta duvhökspar är i början av april då hökarna
sitter och ropar vid sina bon.

Pilgrimsfalk: En
fjolårsfågel sågs sträcka över Gnien den 26/3 (LEN, MLN)

Vattenrall: En
lockande fågel hördes från Djupen 23/3 (GEL) och 28/3 hördes en sträckande
fågel över Djupebo (GEL)

Sothöna: 1 ex
hördes sträcka över Brattheden i mörka kvällen den 28/3 (SLN)

Trana: Ett tidigt
vinterfynd i februari följdes av 1 ex som rastade på Storängen 4/3 (LEN, SLN,
GLN) och 1 ex som sträckte över Gnien 16/3 (MMG, RMM). Totalt 125 tranor har setts
sträcka norrut under månaden.

Ljungpipare: Årets
tre första fynd är alla från Storängen, kanske gällande samma fågel. 1 ex rast
15/3 (LEN), 17/3 (SLN) och 18/3 (RLK)

Tofsvipa: 2 ex
str S vid Magsjömaden 2/3 (MMG, RMM), 1 ex rastade vid Gnien 5/3 (SLN) och 2 ex
str NO vid Gnien 8/3 (SLN). Bästa sträckdag som rapporterats är 17/3 med 96
sträckande vipor vid Gnien (SLN)

Skogssnäppa: Mycket
tidiga fynd, veterligt första marsfynden i kommunen någonsin. 1 ex vid
Lisjöängar 27/3 (MMG), 1 ex vid samma lokal 28/3 (GEL) och 1 ex vid Stora
Gräsgården 29/3 (MMG)

Morkulla: Årets
tre första fynd av inflyttade morkullor. Intressant att notera den plötsliga
ankomsten av flera exemplar samtidigt. 2 ex Kvarnängarna, Vi 21/3 (Christina
Bredin), 3 ex spelflygt vid Stormossen 23/3 (LEN) och 2 ex spelflygt vid
Gruvvägen, Trugsbo 23/3 (SLN)

Enkelbeckasin: Mycket
tidig ankomst i år även för enkelbeckasinen. De tre första fynden inträffade
alla i mars månad och samtliga vid Gnien.

1 ex vid 20/3 (RLK), 2 ex vid Gnien på morgonen 23/3 och 4
ex på kvällen samma dag (SLN)

Gråtrut: Förutom
ett vinterfynd i februari är de tre första vårfynden för året samtliga från
Östersjön. 4 ex rast 6/3 (MMG, RMM), 7 ex 9/3 (LEN, TSM) och 1 ex 10/3 (IMC).
Mot kvällarna ansamlades gråtrutar på Östersjöns is för gemensam övernattning. Största
antalet rastande på sjöns is var 44 ex den 13/3 (SLN)

Havstrut: Sex
marsfynd av havstrut i år. 1 ex rastar
på isen vid Östersjön 6/3 (MMG, RMM), 2
ex rastade på samma is 13/3 (SLN), 1 ex 14/3 (LEN), 1 ex str NO vid Gnien 16/3
(SLN, MMG, RMM), förmodligen samma fågel över Ramnäs samma dag (RLK), 2 ex str
NO vid Gnien 17/3 (SLN)

Skogsduva: Arten
har en positiv utveckling i landet i stort, visar flyttfågelräkningarna vid
Falsterbo. Vi har ännu inte noterat den utvecklingen hos oss ännu. Årets tre första fynd: 2 ex
Magsjömaden 2/3 (MMG, RMM), 1 ex i Norrsjölunden 6/3 (MMG) och vid Gnien
rastade 1 ex 11/3 (LEN). Nämnvärt är en flock med 35 rastande skogsduvor på
Lisjöängar 27/3 (MMG). Veterligt är det den största flock av arten som setts i
kommunen under de senaste 50 åren.

Ringduva: En för
tillfället framgångsrik art som ökar
starkt i landet och så även hos oss. Årets tre första fynd är följande. 1 ex
ropade Djupebo 10/3 (GEL), 3 ex str Gnien 10/3 och 1 ex ropande 11/3 (MMG,
RMM).

Lappuggla: Arten
sågs vid två lokaler under uggleveckan, båda under dagtid. Lokalerna publiceras
inte av fågelskyddsskäl.

Slaguggla: En enda
slaguggla hördes under uggleveckan. Den hördes ropa vid Usträngsbo (SLN)

Pärluggla: En av
fåglarna den vid L.Vallsjön som hördes i februari noterades också flera kvällar
i mars.

Sparvuggla: Sparvuggla
hördes vid 5 lokaler under uggleveckan. Kölstaån, Mötet, Stormossen,
Kvarnängarna och Skogsmuren.

Hornuggla: 1 ex
såg sittande på en sten vid Högbyladan på kvällen den 26/3 (SLN)

Kattuggla: Under
uggleveckan hördes kattugglor vid 9 lokaler.

Spillkråka: 16
lokaler med revirhävdande spillkråka har rapporterats under månaden.

Gröngöling: 17
revir med ropande gröngöling har rapporterats under månaden, det borde vara
långt under det antal som finns. Gröngölingarna är samlade kring Ramnäs medan i
stort sett total avsaknad gäller för Virsbo.

Gråspett: 1 ex
hördes ropa från Rävnäsudden 18/3 (LEN) och 1 ex hördes vid Snaret i Virsbo den
28/3 (SLN, GLN)

Mindre hackspett:
1 ex hördes vid Toftmossen 14/3 (TSM), 1 ex sågs födosöka vid Nordanö, Vi 20/3
(Göran Moheim). Norrsjölunden har kvar sitt mindre hackspettspar, 1 ex trummade
där 17/3 (SLN) och paret sågs den 28/3 (GEL). 30/3 hördes 1 ex trumma på Norrby
åkerholme (SLN)

Tretåig hackspett:
Arten ingår i en speciell studie i VOFs regi på Hälleskogsbrännan. När
resultatet från den kommer får vi en bättre bild än genom rapporteringen på
Artportalen.

Sånglärka:
Oväntat få sånglärkor har rapporterats under månaden. Största antal sträckande
är från Gnien den 10/3 då 52 ex räknades in på 2 timmar (SLN). Det kan vara
värdefullt kommande månader att rapportera lokaler där sånglärka "hänger i
luften" och sjunger, det är nämligen troligen det samma som häcklokal.

Trädlärka: Även
trädlärkan anlände tidigt till trakten denna vår. Antalet fynd i mars är
veterligt det största antalet någonsin.

1 ex str Gnien 16/3 (MMG), 1 ex str Gnien 20/3 (RLK), 1 ex
spel Kärringmossen 23/3 (MMG), 1 ex sj vid Römossen 27/3 (SLN, GLN), 2 ex sj
vid Kaxängsmossen 27/3 (SLN, GLN), 1 ex str Högbymaden 27/3 (SLN), 1 ex sj vid
Svenskbyn 31/3 (APN)

Ängspiplärka: Även
en sedan tidigare mycket vanlig art är numera rödlistad i landet. De tre första
vårfynden är 1 ex Turkie ängar 20/3 (RLK), 1 ex Gnien 26/3 (LEN, MLN) och
Lisjöängar 27/3 (MMG, RMM)

Sädesärla: Årets
första fynd blev 1 ex vid Lisjöängar 27/3 (MMG), 1 ex sågs vid Elingbo 31/3
(IMC)

Forsärla: Forsärlan
är en typisk marsfågel och årets tre första fynd är: 1 ex rastade vid
Lisjöviken 15/3 (MMG), 1 ex str N vid Östersjön 20/3 (RLK), en hane i forsen
vid Schenströmska herrgården, Ra 29/3 (SLN)

Sidensvans: 106 ex
rastade vid Skogsmuren 2/3 (PHS). Att solrosfrön ingick i sidensvansarnas diet
noterade vi på tre platser under februari, detta kunde ses även i denna flock
vid Skogsmuren. Tack vare matning med äpplen stannade sidensvansar kvar vid
lokalen hela månaden ut.

Järnsparv: 1 ex
på fågelmatning vid Blåbärsvägen 22/3 och samma lokal 31/3 (MMG, RMM)

Rödhake: 1 ex dök
upp på en fågelmatning vid G:a bruket i Virsbo under februari och den har
hållit sig kvar på platsen månaden ut (EJN).

De tre första fynden av inflyttande fåglar gjordes vid
Blåbärsvägen, Su 26/3 (MMG, RMM), St. Brotorp 28/3 (IMC) och samma dag 1 ex vid
Lilla Gottricken 28/3 (SLN, GLN), Norrby (GLN) och Statargatan, Su (EMD, LLN)

Rödvingetrast:
Rekordtidigt fynd gjordes av 2 ex sågs i Norrsjölunden 28/3 (GEL) och 3 ex i
Djupebo 29/3 (GEL) och 1 ex sj vid St. Brotorp 30/3 (IMC).

Dubbeltrast: En
av de arter som har en positiv utveckling i våra skogsmarker. 11 rapporter av
dubbeltrast under mars månad stärker den bilden. De tre första fynden var 1 ex
rastade vid Gnien 11/3 (MMG, RMM), 1 ex sj i Myrskogen, Gnien 17/3 (SLN), 1 ex
samma lokal 19/3 (IMC)

Entita: Endast
rapporterad från tre lokaler under månaden. Vi vill rikta mer uppmärksamhet mot
entitan då arten indikerar värdefulla lövskogsmiljöer.

Stjärtmes: Från
att ha varit stort sett borta under vintermånaderna har den rapporterats från 6
lokaler i mars. Små flockar har setts vid Skogsmuren 6 ex den 2/3 och från
Sörby 5 ex den 10-11/3 (MMG, RMM).

Råka: Arten
uppträder allt ovanligare i trakten. De fåglar som rastar hos oss tillhör den
finska populationen och den uppges minska i antal. Något vi också därmed
noterar.

1 ex vid Sura Kyrka 9(3 (MMG), 1 ex på Storängen 18/3 (RLK)
och 1 ex Hobvgårdsgärde samma dag (MMG), 2 ex Turkie ängar 29/3 (MMG)

Stare: Arten är
nu upptagen på den svenska rödlistan. Vi vill därför rikta uppmärksamhet mot
den, speciellt häckningsfynd i sommar.

Förutom två vinterfynd i februari tillkom det tredje fyndet
för året den 9/3 vid 3 ex vid Elingbo (IMC). Största antalet rastande under
mars är 60 ex vid Gnien 25/3 (MMG, RMM)

Bofink: 10 ex str
N vid Gnien 17/3, 5 ex på fågelmatning vid Blåbärdsvägen, Su 18/3 (MMG, RMM)
och 1 ex vid Skräddartorp, Vi 19/3 (Göran Moheim) var årets tre första fynd av
inflyttande fåglar.

Hämpling: 1 ex
sågs str vid Gnien 26/3 (LEN, MLN), 2 ex 27/3 samma lokal (SLN) samt 1 ex
Lisjöängar samma dag (MMG).

Steglits: Många
fynd under månaden. Steglits har rapporterats från 11 olika lokaler. Största
antalet sågs vid Sätten, Su 7/3 (MMG, RMM)

Stenknäck: Arten
har endast setts i de östra delarna av Surahammar, dvs i samma områden som
under hela vintern. Som mest 21 ex vid fågelmatning på Blåbärsvägen 7/3 (MMG,
RMM).

Sävsparv:
Sävsparven är numera upptagen på den svenska rödlistan och vi vill därför att
den uppmärksammas mer. Fynd av arten i mars är ovanligt hos oss men fynd i
april och maj ger oss en bild av läget för sävsparven i vår trakt.

1 ex vid Gnien 20/3 (RLK) och 5 ex vid Lisjöängar 27/3
(MMG).

Snösparv: Även
denna sparv ses alltmer sällan i trakten. De stora flockar som rastade under
vårarna för 30-40 år sedan är helt borta. I vår bara rapporterad från Gnien och
Storängen under perioden 10-20/3. Som mest sågs ca 20 ex på Storängen 18/3
(RLK).

Rapportörer:
AML= Anne-Marie Lindgren, APN= Arne Persson, EJN= Eva Jörgensen, EMD= Einar
Marklund, Lise-Lotte Norin, GEL= Gudrun Eriksson-Lindgren, GLN= Greta Larsson, IMC=
Inger-Marie Carlsen, LEN= Lennart Eriksson, LWA= Lennart Waara, MKN= Maj
Karsten, MLN= Mona Lövgren, MMG= Mikael Mälberg, OLN= Otto Lindgren, RCN=
Robert Carlsen, RLK= Ralf Lundmark, RMM= Rose-Marie Mälberg, PHS= Pia Hagfors,
SLN= Sören Larsson, SOS= Seppo Ormiskangas, TSM= Tom Sävström


Sammanställt av Sören Larsson och Inger-Marie Carlsen Februari månad

 Vädret: Det var en ovanligt mild och blåsig inledning på månaden. Mindre nederbördsområden drog  fram på en bana från SV med regn/snö och blåst. Dessemellan korta solperioder. Marken var snöfri.Natten mellan 10-11 föll en dm nysnö. Vindar frånn nordsektorn och någon enstaka minusgrader på dagarna. Nätterna mellan 14 och
fram till 16/2 var kalla och större delen av Kolbäcksån blev åter islagd.
Dagarna var dock vackra med solsken från blå himmel. Från den 17 kom lågtryck
västerifrån, nederbörden föll som snö och det blev åter mer vinterlikt ute.
Från den 22 blev nätterna kalla och dagarna vackra vinterdagar med sol och
dagsmeja.

När vi studerar fågelobservationerna under februari vill vi
påstå att det är en mycket tidig vår i år.

Riktade inventeringar och omvärldsfaktorer:

Under helgen 28/1-1/2 genomfördes räkningen "Vinterfåglar inpå knuten" i landet. I vår kommun hade endast 19 fågelbord
skickat in sina resultat. Även om materialet är litet indikerar det svaret på
intressanta frågor.

I flera fall väljer vi att redovisa samtliga fynd vi tagit
med, främst för att ge läsaren en möjlighet att själv analysera våra
bedömningar. Vi väljer också att avvaktar med några fågelfynd där vi önskar
bättre och säkrare uppgifter.

Artlista:

Knölsvan:

Den knölsvan som rastade vid Heden i januari var kvar första dagen i denna månad (SLN,
GLN, MMG, RMM)). 2 ex str mot NO över Surahammar 24/2 (LWA)

Sångsvan:

Nordsträckande sångsvanar i början av februari månad är ovanligt. Under vissa år på senare tid
har större sträckaktiviteter startat redan i slutet av februari. Det fick vi
inte uppleva i år främst beroende på kalla nätter i slutet av månaden. Fram
till månadens slut hade 26 svanar
setts sträcka norrut. Av dessa flög de flesta i par vilket indikerar att det
var blivande häckande par som hade bråttom upp till häckningssjöarna.

Rastande svanar: 2 ad rastade i Gnien den 2/2 (SLN), 2ad +4
juv rastade i Bruksdammen, Ra 5/2 och 28/2 (LEN, MLN), 2 ex i Kolbäcksån vid
Muggbo 14/2 (SOS) och 28/2 (TSM, LWA. m.fl) 2 ex i Gnien 15/2 (SLN) (LEN), 2 ex
rastade i Kolbäcksån vid Kohagen 17/2 (OLN, AML), 4 ex i Gnien 21/2 (SLN), 8 ex
den 24/2 (SLN, GLN), 1 rastade vid Suraslussen 24/2 (SLN), 5 ex vid Ståltorp
26/2 (Christina Bredin), 3 ex i Gnien 28/2 och 5 ex 29/2 (SLN, MMG, RMM, RLK).

Revirhävdande svanar: 1 par i Norrsjön 24/2 (LEN), 1 par i
Djupen 29/2 (GEL)

Sträckande svanar: 4 ex mot N över Surahammar 7/2 (APN), 2
ex mot N över Sörsjön 7/2 (MMG, RMM), 6 ex mot NO över Västersjön 8/2 (APN), 2
ex mot NO över Gnien 9/2 (SLN), 2 ex mot NO Lilla Gottricken 12/2 (SLN m.fl.), 2
ex mot NO St. Nadden 15/2 (TSM), 2 ex str NO vid Gnien 21/2 (SLN), 2 ex str NO
vid Spjutmossen 24/2 (TSM), 2 ex str N vid Gnien 26/2 (MMG, RMM), 2 ex str över
Furnäs 27/2 (MKN)

Sädgås:

2 ex sågs str N över Surahammar den 19/2 (MMG, RMM), 1 ex rastade vid Gnien 29/2 (RMM,
MMG)

Grågås:

Extremt tidiga fynd av denna art i år och det beror på att milda sydvästvindar blåste
vissa dagar. Efter att ha varit en långflyttare har grågåsen under senaste åren
börjat övervintra i södra Sverige, det är också en anledning till att de kan
starta och nå häckningsområdena tidigare uppe hos oss.

1 ex str S vid Sörsjön 7/2 (MMG, RMM), 3 ex str N och 2 ex
str O över Gnien 8/2 (RLK), 3 ex str över Lilla Vallsjön 8/2 (Jan Virking). 1
par rastade i Gnien 24/2 (SLN). 1 par stationära vid Norrsjön 24/2 (LEN), 3 ex
rast och 2 ex str N vid Gnien 26/2 (LEN, MLN), 11 ex str S vid samma lokal 26/2
(MMG, RMM) och 1 ex rastade 29/2 (SLN)

Kanadagås:

3 ex str N 8/2 (RLK), 1 ex str S vid Gnien 28/2 (SLN), 6 ex kom str norrifrån och gick ner och rastade i Gnien 29/2 (SLN, MMG, RMM)

Gräsand:

Ca 70 ex Bruksdammen, Ra 5/2 (LEN)

Brunand:

En hane rastade tillfälligt i Gnien den 8/2 (RLK). Fågeln oroades av havsörn och
lämnade lokalen. Enda tidigare vinterfynd i kommunen av arten var
januari-februari 1996 då en honfärgad fågel rastade i Kolbäcksån vid
Seglingsberg.

Knipa:

Från den 21/1 har ett svagt "vårsträck" av arten pågått med allt flera rastande
individer i traktens öppna vatten.

Ett par rastade vid Sätten, Su 4/2 (APN) och 12/2 (OLN, AML),
en hane vid Suraslussen 5/2 och en hane och en hona 14/2 (MMG), 2 hanar och en
hona vid Seglingsberg 12/2 (LEN) och 13/2 (SLN), 2 ex rastade i Kolbäcksån vid
Kohagen 17/2 (AML, OLN), 5 ex rastade i Gnien 18/2 (LEN) och 4 ex 21/2 och 24/2
(SLN), hela 14 hanar och 2 honor rastade i Murån vid Heden 26/2 (LEN), 8 ex i
par rastade i Gnien 29/2 (SLN)

Storskrake:

En hane rastade vid Heden 1/2 (SLN, GLN), 2 hane str N vid Gnien den 2/2 (SLN,
GLN), 2 ex rast Östersjön 11/2 (TSM)

Orre:

5 ex i björkar vid Ljusvattnet 6/2 (SLN), 13 ex i björkar vid Grottmossen 13/2 (LEN),
6 ex sågs vid Lisselmossen 19(2 (TSM)

Järpe:

1 ex hördes vid Broforstorp 7/2 (MMG, RMM)

Gråhäger:

1 ex rastade vid Bruksdammen, Ra 26/2 (LEN), 1 ex rastade vid Gnien 29/2 (RLK)

Havsörn:

Adulta par som uppehåller sig i lämpliga häckningsområden redovisas inte i denna
sammanställning. Anledning är fågelskyddskäl. Örnarna är känsliga för störning
i början av häckningsperioden.

1 subad sågs vid Lyckans stjärna 1/2 (SLN, GLN), 1 ex vid
Lisjöängar 1/2 (JRE*, LEN), 1 2k str N över Gnien 7/2 (SLN), 1 ex 3k+ str N
över Furnäs 7/2 (MMG, RMM), 1 ex str NO över Surahammar 14/2 (MMG, RMM), 5
ungfåglar cirklade över Rövallsmossen 25/2 (SLN), 7 ex födosökte vid Gnien 26/2
(MMG, RMM), det var ungfåglar i olika åldrar.

Kungsörn:
Kungsörnen är fortfarande en mycket ovanlig fågelart hos oss. De örnar som ses
drar omkring över betydande områden och söker föda. Bytesrester efter varg och
lo är den viktigaste födan numera för kungsörnarna hos oss vintertid. Innan
EU-inträdet var örnmatningar viktiga födoplatser och antalet kungsörnar var då
betydligt större hos oss.

Ovanligt många kungsörnfynd gjordes denna månad, det beror
sannolikt på det vackra vädret på dagarna som gjorde att örnarna var uppe och
skruvade över skogarna.

1 ex 2k+ sågs vid Usträngsbo 4/2 (MMG, RMM). 1 ex
Kaxängsmossen 6/2 LWA) och hela 3 ex på samma lokal den 15/2 (SLN, GLN). Det
var en adult, en subad och en 2k-fågel som skruvade tillsammans över området,
en fin upplevelse. 1 3k kungsörn sågs öster om Öbjörken 15/2 (SLN), 1 ex 2k
jagade vid Norrsjön 24/2 (LEN), 2 ex sågs str mot NO över Baståsen 24/2 (MMG,
RMM), 1 ex 2k+ sågs str N över Ståltorp 25/2 (MMG, RMM)

Ormvråk:

Tre fynd av sträckande fåglar vid Gnien och två fynd vid Lisjöängar. Vi har inte någon
rapport på övervintrande ormvråk i år varför dessa fåglar är inflyttade.

1 ex str N över Gnien 8/2 (RLK), 1 ex str N på hög höjd över
Gnien 24/2 (SLN), 1 ex str N vid Gnien 26/2 (MMG, RMM), 2 ex vid Lsísjöängar
29/2 (MMG, RMM)

Fjällvråk:

1 ex födosökte vid Lisjöängar 1/2 - månaden ut (JRE*, LEN, LWA, m.fl.), 1 ex
sträckte mot norr vid Gnien 2/2 och 1 ex födosökte vid samma lokal 11/2 (SLN)

Duvhök:

1 ex med byte i klorna vid Hovgården 5/2 (MMG), 1 hane slog mot kajorna vid Lisjö gård
29/2 (MMG, RMM)

Sparvhök:

10 fyndlokaler är överraskande få. Om vi jämför med januari där sparvhök sågs vid endast
fem lokaler så har ändå en liten ökning av antalet lokaler med fynd av sparvhök skett.

1 ex str vid Gnien 2/2 (SLN), Blåbärsvägen, Su 1 ex till och
från under hela månaden (MMG, RMM), 1 hona vid Dalskogsområdet, Su 6/2 (TSM), 1
ex vid Skogsmuren 6/2 och 27/2 (PHS), 1 hane vid fågelmatning i Djupebo 10-13/2 (GEL),1 ex hane vid Ursjötorp 15/2 (SLN), 1 ex
Åsenlund, Ra 17/2 (LEN), 1 ex St. Brotorp 21/2 (IMC), en hane vid Västsura 23/2
(SLN) och 24/2 (APN), en hane Norrby 26/2 (SLN)

Gråtrut:

1 ex drog över Gnien 7/2 (SLN)

Ringduva:

1 ex sågs på fågelmatning vid Vallonvägen, Su 12/2 (OLN, AML), 1 ex på fågelmatning
vid Åsenlund, Ra 28/1 (LEN)

Pärluggla:

Två ropande pärlugglor har noterats under månaden (SLN).  Båda sitter i anslutning till holkar varför
lokalerna inte offentliggörs av fågelskyddskäl.

Sparvuggla;

1 ex hördes ropa vid Muren, Seglingsberg 28/2 (PHS), 1 ex sågs vid Lisjöängar 29/2 (MMG, RMM)

Kattuggla:

1 hane hördes ropa i Djupebo 25/2 (GEL)

Spillkråka:

2 ex sågs vid Römossen, Hälleskogsbrännan 1/2 (SLN, GLN), 1 ex Billsbo 3/2 (MMG,
RMM), 2 par "boskrek" i Usträngsbo (Norrängen och i byn) 3/2 (SLN), 1 ex
Skrattberget, Ra 5/2 (LMG), 2 ex sågs vid Broforstorp 7/2 (MMG, RMM), 1 ex
stationär vid Bovallen 7/2 (MMG, RMM), 1 ex hördes vid Snaret 12/2 (SLN), 1 ex
ropade vid Skommarbo, Su 24/2 (SLN, GLN), 1 ex ropade vid Grindstugan 24/2
(SLN), 1 ex rop vid Ursjötorp 24/2 (TSM), 1 ex ropade vid Baståsen 24/2 (MMG,
RMM).

Gråspett:

 En hane på talgmatning vid St Brotorp 14/2 (IMC).

Gröngöling:

Antalet revirropande gröngölingar hördes under januari vid 13 lokaler och nu i februari
vid 19 lokaler. Möjligen finns det i något fall dubbelräkning. Mars månad är
normalt en bra "gröngölingmånad" där vi kan få en ännu bättre bild av beståndet
och var reviren finns.

Revirropande gröngölingar har noterats vid Heden 1/2 (MMG,
RMM), Norrby åkerholme 3/2 och månaden ut (SLN), Säter 3/2 (SLN), Parken, Seglingsberg
4/4 (SLN, GLN), Surtorpet 5/2 (SLN, TSM), Gatstugan 5/2 (TSM, Suraslussen 5/2
(MMG), Hovgården 5/2 (MMG), Broforstorp 7/2 (MMG, RMM), Dalbacken 7/2 (MMG,
RMM), Hasselbo 7/2 (MMG, RMM), Rävnäsudden 11/2 (SLN), Småmyra 14/2 och månaden
ut (GLN, SLN), Dalkarsområdet, Su 18/2 (TSM), Usträngsbo 19/2 (SLN), Åshammarsvägen
21/2 (LÖG), Sörbydungen 23/2 (SLN, GLN), Sura kyrka 25/2 (MMG, RMM), 2 ex
ropade L. Källmora 29/2 (MMG, RMM)

Mindre hackspett:

1 ex hördes vid Vallsjöbäcken söder om L. Vallsjön 24/2 (Edvin Sahlin), 1 ex
hördes på Rävnäsudden 28/2 (LEN)

Sånglärka:

Årets första lärka hördes sträcka över Västersjön 24/2 (SLN, GLN), 1 ex str Gnien
26/2 (MMG, RMM), 2 ex Turkiesjön 29/2 (RLK)

Strömstare:

1 ex i Nybrobäcken vid L. Trugsbo 1/2 (LEN), 2 ex vid Sätten, Su 7/2 och 12/2 (OLN,
AML), 2 ex Kvarnforsen, Ra 11/2 (SLN), 1 ex Vallsjöbäcken, söder L. Vallsjön
12/2 - 25/2 (SLN, m.fl.), 1 ex Sätten, Su 24/2 (APN)

Sidensvans:

De sidensvansflockar som noterats här i slutet på januari och nu i februari är av
allt att döma flockar som är på väg norrut igen. En mycket intressant
iakttagelse är de flockar av sidensvansar som käkade solrosfrön och bröd vid fågelmatning
vid Furnäs, Djupebo och Björkkärret. Bristen på bär, frukt och insekter gör att fåglarna
tydligen väljer vad som helst för att klara livet. Jag har inte hittat någon tidigare
uppgift om att sidensvansar kan välja solrosfrön som föda.

Från fågelmatning vid Skogsmuren finns följande fynd: 6 ex 1/2
(PHS) 20 ex 5/2 (LEN), 50 ex den 6/2 (PHS) och hela 62 ex 22/2 (PHS), 21 ex rastade
vid Norrby 1/2 (SLN, GLN), 7 ex str norr vid Gnien 2/2 (SLN), 11 ex vid
fågelmatning Blåbärsvägen, Su (MMG, RMM), 29 ex födosökte vid Långkärren på
Acktjärnsåsen 7/2 (TSM). En flock uppehöllsig vid fågelmatning i Djupebo mellan 5-21/2 som mest sågs 34 ex den 9/2. Även denna flock förtärde solrosfrön. 7 ex käkade äpplen vid fågelmatning vid Åsenlund 17/2 (LEN),
10 ex i Dalskogsområdet, Su 17/2 (OLN, AML). 8 ex förtärde solrosfrön vid
fågelmatning i Furnäs 18/2 och hela 30 ex den 19/2, därefter minskade antalet
något men sidensvansar fanns kvar vid matningen till månadens slut (MKN), 12 ex
str NV över Ramnäs bruk 19/2 (SLN), 13 ex vid fågelmatning vid Björkkärret
19-22/2 (Rune Pettersson). Efter tips att lägga ut äpplen till sidensvansarna
ökade flocken till ca 40 ex. 25/2 (Rune Pettersson). 18 ex str vid Turkie ängar
23/2 (TSM)

Rödhake:

En fågel upptäcktes vid fågelmatning vid G:a bruket i Virsbo 18/2 (EJN). Med tanke på
datumet har rödhaken förmodligen funnits i området hela vintern.

Koltrast:

Arten har varit denna vinters behållning vid fågelborden. Den 14/2 hördes årets
första koltrast sjunga i kommunen. Det var vid Blåbärsvägen, Su (MMG, RMM).

Hela månaden fanns koltrastar vid Norrby, som mest 7 hane
21/2 (SLN, GLN), 2 ex Skogsmuren 1/2 (PHS), 5 hane Blåbärsvägen, Su 6/2 (MMG,
RMM), en hane vid fågelmatning i Djupebo 12-21/2 (GEL), 2 ex vid Åshammarsvägen, Ra 13/2 och 21/2 (LÖG), som mest 5 hane och 2 hona
vid Blåbärsvägen, Su 14/2 (MMG, RMM), som mest 2 ex vid Åsenlund 17/2 (LEN), 2
ex Furnäs 18/2 (MKN), 2 ex Vallonvägen, Su 11/2 (OLN, AML), 1 hane sång St
Brotorp 22/2 (IMC), 1 hane Ursjötorp 24/2 (TSM)

Talgoxe:

Det finns olika uppfattning om de vanliga vinterfåglarnas numerär i år. Räkningen
"Vinterfåglar inpå knuten" visar att 2015 fanns 15 talgoxar/fågelbord och i år
10,4 talgoxar/fågelbord i vår kommun. Dessa siffror ljuger inte.

Entita:
"Vinterfåglar inpå knuten" visar att det 2015 fanns 0,7 entitor/fågelbord och i
år 0,6 entitor/fågelbord. Ingen nämnvärd förändring från i fjol hos oss för
denna mycket stationära fågelart.

Stjärtmes:

6 ex Vallsjöbäcken söder om L.Vallsjön 24/2 (Edvin Sahlin), 2 ex vid fågelmatning i
Norrby 24/2 (SLN), 8 ex vid Norrsjön 24/2 (LEN), 2 ex i meståg vid Baståsen
24/2 (MMG, RMM), 5 ex vid Skogsmuren 29/2 (PHS), 2 ex vid Norrby 29/2 (SLN;
GLN)

Varfågel:

1 ex födosökande på Lisjöängar 1/2 (JRE) och 7/2 (MMG, RMM), 1 ex vid Gnien 3/2
(TSM), 2 ex vid Gnien 13/2 och 21/2 (Norrbyladan, Granen) (SLN), vid
Norrbyladan fram till 25/2 (SLN)

Kaja:

Artens populationsutveckling är värdefull att få kunskap om. Kajorna skapar inte så
sällan krav från allmänheten på att de måste begränsas av olika orsaker. Idag
finns pilgrimsfalkar "införda" i flera städer och hos dessa ingår kajor som
byte. Kommer kajorna att förändra sina uppehållsorter p.g.a. falkarna?
Rapporter på stora flockar av rastande kajor är därför värdefullt.

Ca 225 kajor rastade vid Kungshammar, Ra den 10/2 (SLN), ca 500
kajor över Sura centrum 17/2 (TSM)

Stare:

1 ex ingick i kajflocken vid Gnien 21/2 (SLN), 3 ex str N vid Lisjöängar (MMG, RMM),
4 ex rastade vid Gnien (RLK)

Steglits:  

Antalet fynd av steglits under såväl januari som februari är klart flera än tidigare
år. Räkningen "Vinterfåglar inpå knuten" stärker den spontana rapporteringens
resultat. 2015 fanns endast 1,5 steglits/fågelbord, i år noterades 6,2
steglits/fågelbord. Det är alltså ett bra år för steglitsen i vår trakt. Hela
19 fynd i kommunen rapporterade under månaden.

Det är troligt att alla fynden i Ramnäs samhälle gäller
samma flock som drar omkring i byn.

25 ex vid fågelmatning Tråddragarvägen, Ra 1/2 och12/2, 10
ex 10/2 (AML), 4 ex vid fågelbord vid Norrby 1/2 och 3/2, 7 ex 4/2  (SLN, GLN), 6 ex vid fågelbord på
Tråddragarvägen, Ra 3/2 (AMK), 30 ex vid fågelmatning Åsenlund 5/2 och i stort sett hela månaden ut (LEN), 30 ex födosökande i
klibbal vid Broforstorp 7/2 (MMG, RMM), 17 ex vid Dammgården, Vi (ILN), 5 ex
vid matning Åshammarsvägen, Ra 13/2 (LÖG), 26 ex vid fågelmatning Åsvägen, Ra
14/2 och 14 ex 15/2 (RLK), som mest 20 ex vid fågelmatning vid Furnäs by, Lisjö 15/2 och mindre flockar månaden ut (MKN)

Grönfink:

Grönfinken har under senare år drabbats hårt av sjukdomen gulknopp. Det har också uppmärksammats vid fågelbord i vår kommun.
Räkningen "Vinterfåglar inpå knuten" gav 2015 13,1 grönfinkar/fågelbord och i
år 10,3 grönfinkar/fågelbord.

50 ex vid fågelbord Skogsmuren 1/2 (PHS)

Snösiska:

2 ex vid fågelmatning Blåbärsvägen, Su (MMG, RMM)

Stenknäck:

Stenknäcken har börjat övervintra i betydligt större antal i vår trakt under senare tid,
det visar också rapporterna under årets båda vintermånader.

En flock med upp till 20 ex har uppehållit sig kring
fågelbord vid Vallonvägen, Su 3/2 - 29/2 (OLN, AML). 3 ex vid Blåbärsvägen, Su
19/2 (MMG, RMM)

Större Korsnäbb:
2 ex varnade vid St. Gräsgården 2/2 (SLN)

Gulsparv

I januarirapporten uppmärksammade vi nedgången hos gulsparven. Arten fortsätter
sin "kräftgång" hos oss. Resultatet från "Vinterfåglar inpå knuten" visade att
det i år fanns endast 2,1 gulsparv/fågelmatning att jämföra med året innan 12,7
individer/fågelmatning. Nedan visas några antalsuppgifter som rapporterats.

7 ex vid fågelbord, Skogsmuren 1/2 (PHF), som mest 10 ex vid
fågelbord Norrby 1/2- 19/2 (SLN), 28 ex vid fågelmatning Blåbärsvägen, Su 15/2 och
52 ex 19/2 (MMG, RMM), som mest 9 ex vid fågelmatning i Furnäs 23/2 (MKN)

 

Rapportörer:
AMK=Anne-Marie Lundmark, ANL=Anne-Marie Lindgren, APN=Arne Persson, EJN=Eva
Jörgensen, GEL= Gudrun Eriksson-Lindgren, GLN=Greta Larsson, JRE=Jacob Rudhe,
LMN=Lars Malmgren, LEN=Lennart Eriksson, LWA=Lennart Waara, LÖG= Lena
Österberg, MKN= Maj Karsten, MLN= Mona Lövgren, MMG=Mikael Mälberg, PHS=Pia
Hagfors, RCn=Robert Carlsen, RLK= Ralf Lundmark, RMM=Rose-Marie Mälberg,
SLN=Sören Larsson, SOS=Seppo Ormiskangas, TSM=Tom Sävström

Sammanställts
av Sören Larsson och Inger-Marie Carlsen 

 

 

 

Januari månad

Vädret:

Ett högtryck i öster styrde vädret hos oss de första dagarna. Det var vinterlikt med 1 dm snö, några dagar med mellan 10-15 minusgrader mellan nordliga till ostliga vind. Alla sjöar och Kolbäcksån blev islagda den 4/1. Den 10/1 blev det tillfälligt mildare med nederbördsområden från SV, Kolbäcksån gick åter upp. 13/1 kom en ny köldknäpp med NO-vindar och fina soliga vinterdagar. Fram till 23e var det lägre än -20 grader under fyra nätter. Den 23/1 inträdde en betydligt mildare vädertyp med västliga vindar och nederbördsområden kom en strid ström från sydväst. På dagarna var det flera plusgrader och blåste friska till hårda sydvästvindar. Snön försvann och isarna gick upp. Det blev vårlikt ute. Det varma, blåsiga och fuktiga vädret höll i sig månaden ut.  

Riktade inventeringar och andra omvärldsfaktorer:

Den 23/1 arrangerades Artrallyt i landskapet. Ett lag åkte i Surahammars kommun (SLN och SLI). 40 fågelarter påträffades i kommunen under dagen. Den 28/1-1/2 genomfördes ”Vinterfåglar inpå knuten”. Resultatet från det arrangemanget får bli med i februari månads sammanställning.

Granen har en mycket god frösättning och träden dignar av kottar. Ett 2 dm snötäcke fram till 23/1 gav oss möjlighet att inventera smågnagarspår i markerna. I skogsmarkerna var det ont om spårlöpor medan det i kulturmark och samhällen var något tätare förekomst.

Artlista:

Sångsvan:

Den milda hösten fick till följd att några SV-sträckande sångsvanflockar fortfarande kunde ses i kommunen i början av månaden. Totalt noterades 67 ex fördelade på 8 flockar. Mer ovanligt är rastande sångsvanar i slutet av januari. En fråga som kan vara berättigad att ställa är om dessa svanar följt med de varma, friska SV-vindarna norrut. Vi kan komma närmare svaret i samband med februarifynden. Alla fynd listas per dekad (tiodagarsperiod) för månaden.

1/1 10 ex mot söder vid Spjutmossen kl 10:30 (TSM), 9 ex över Gnien kl 11:35 (SLN) och 7 ex mot söder över Timmermossen kl 12:20 (TSM). Likaså rastande svanar. 6 ex i Gnien (LEN, MLN), 1 ex i Bruksdammen, Ra 1/1 (SLN, GLN), 2/1, 5 ex str över Sura kyrka och 8 ex rastade vid Hedvallsbron (SLN, GLN), 3/1, 4 ex str över Kaxängsmossen (SLN), 19 ex över Lönnbromossen (SLN) och 11 ex över Ramnäs bruk (IMC), 7/1, 2 ex sträckte över Norrby (SLN)

18/1 4 ex str SV över Seglingsberg (SLN).

En ungsvan rastade i Murån, Heden 20/1 -23/1 (TSM*, LEN, SLN, GLN), 27-28/1 rastade 2 ad +4 2k i Gnien (SLN), 17 ex rastade vid St. Nadden 29/1 (TSM), 2,5 timmar senare sågs förmodligen den flocken sträcka S vid Gnien (MMG, RMM), 6 ex ad rastade i Gnien 31/1 (SLN)

Knölsvan:

Januarifynd av knölsvan i kommunen är ganska ovanligt. Under perioden 1990 t.o.m. 2016 (27 år) har knölsvan noterats under 12 av dessa års januarimånader. Fem av åren har knölsvanar rastat i Murån vid Heden.

2 ex str SV över Surahammar 9/1 (MMG, RMM). 20-31/1 rastade en ad knölsvan i Murån vid Heden (TSM*, SLN, LEN, SLI, GLN))

Gräsand:

Antalet övervintrande gräsänder är mest avhängigt arealen öppet vatten. Mellan 120-150 gräsänder bedöms ha funnits i kommunen under denna januarimånad. Gräsandflocken i Ramnäs provianterar vid ladugården vid Kungshammar, medan gräsänderna i Surahammar får mat från flanerande ”surahammarsbor”.

72 ex rastade i Bruksdammen, Ra 1/1 (SLN, GLN), alla kvar den 16/1 (LEN). 35 ex rastade vid Sätten, Su och 14 ex vid Suraslussen 2/1 (SLN, GLN). 10/1 räknades 39 ex vid Sätten vilket visar att även dessa änder klarat den kalla perioden.

Knipa:

 Arten har blivit en allt ovanligare övervintrare i trakten under de senaste åren. Här ställs samma fråga som för sångsvan. Har kniporna som rapporterats efter 21/1 följt med varma SV-vindar norrut.

En hane rastade vid Suraslussen 2/1 (SLN, GLN, TSM). 21 -23/1 rastade 2 honor i Murån, Heden (SLN, SLI). 22/1 rastade två honor i Kolbäcksån vid Seglingsberg (SLN), 1 par rastade i Gnien 29/1 (MMG, RMM)

Storskrake:

Vi bedömer att fynden avser samma fågel, då lokalerna ligger relativt nära varandra.

En hona rastade vid Suraslussen 14/1 (LEN), 1 hona rastade i Magforsen 21-28/1 (TSM*, MMG, RMM)

Havsörn:

Havsörnen är under 2000-talet en ”åretruntart” i kommunen. Beroende på födotillgången kan den vissa tider anses vara dagligt förekommande även vintertid. Havsörnarna uppträder i par vid häckplatserna redan i januari. Vi väljer därför att inte publicera fynden av adulta par av havsörnar.

1 ad drog lågt över Gnien mot NO 3/1 (SLN), vid middagstid dagen därpå flög två adulta havsörnar mot SV över Gnien (SLN). Vid en köttmatning vid Fermansbo fanns 2 havsörnar den 8/1 och hela 6 ex den 9/1 (SLN). 1 ex 2k sågs uppe vid Kaxängsmossen den 13/1 (SLN), 1ex över Långsjön 19/1 (MMG), 1 ex 2k vid Fermansbo 21/1 (SLN), 1 ad vid Fermansbo (23/1 (SLI, SLN), 2 ex över Grindstugan 24/1 (SLN, GLN) och troligtvis samma fåglar lite senare vid Mantestorp (TSM, EMD). 1 ad vid Brännmossen 24/1 (TSM) samt 1 ad +1 3k+ vid Lisjöängar 24/1 (IMC, RCN, MMG, RMM), 1 ad vid Gnien 27/1 (SLN).

Kungsörn:

1 ex minst 3k sågs över Svartmuren 7/1 (ILN), 1 ex 2k jagade över skogen vid Degran, Lisjö 9/1 (SLN*, LEN), 1 ex 2k+ jagade på Lisjöängar 16/1 (MMG, RMM)

Fjällvråk:

1 ex födosökte vid Lisjöängar 2/1 (SLN). 1 ex födosökte vid Gnien 29/1 (MMG, RMM) och 30/1 (SLN)

Sparvhök:

Rapporterade vid endast tre fågelbord, 8 ggr vid Blåbärsvägen, Su (MMG, RMM), 1 ggr vid Skogsmuren (PHS), 1 ggr vid Bäckhammar (SLI, SLN), 1 hane vid Norrby 27/1 (SLN)

Utanför fågelmatningar sedd vid St. Skyttorp, en hane 16/1 (MMG, RMM)

Duvhök:

Rapporterad 2 ggr vid fågelmatning Blåbärsvägen, Su (MMG, RMM)

Morkulla:

1 ex sågs i Västsura hassellund 30/1 (RLK). Det är första januarifyndet i kommunen under 2000-talet.

Gråtrut:

1 ex sågs vid Suraslussen 31/1(MMG, RMM). Det blev 5.e året hittills under 2000-talet som vi fick ett januarifynd av gråtrut.

Orre:

Hela 17 ex (varav 8 hane) i björkar vid Klockarbo 6/1 (IMC, RCN), 6 honor 15/1 vid Svallbacken, Ra (LEN)

Sparvuggla:

1 ex försökte fånga mesar vid fågelbord vid Norrby 24/1 (SLN, GLN)

Kattuggla:

1 ex födosökande vid Trugsbo 9/1 (GEL), 1 ex sågs flyga över vägen vid Ståltorp kl 19 den 22/1 (SLI), 1 ex sågs jaga vid Västsura allé på morgonen 23/1 (SLI, SLN)

Kungsfiskare:

1 ex födosökte i Kolbäcksån, nedanför Sura kyrka 2/1 (SLN*, GLN, OLN, AML). 1 ex sågs i Kolbäcksån vid Dammgården, Vi på kvällen den 30/1 (ILN)

Spillkråka:

Rapporterad från 16 lokaler varav 4 lokaler på Hälleskogsbrännan.

1 ex hördes vid Heden, Ra (SLN), en hane vid Lönnbromossen 4/1 (SLN), 1 ex Svartmuren 7/1 (ILN), 1 ex vid Bäckeslätt 17/1 (SLN), 1 ex rop Skrattberget, Ra 18/1 (SLN), 1 ex Usträngsbo (SLN) och 1 ex Kaxängsmossen (SLN) 19/1. 1 ex Stora Källmora 19/1 (SLN), 1-2 ex Heden 21-22/1 (RLK), 2 ex Römossen, Hälleskogsbrännan 23/1 (SLN, SLI), 1 ex Dykängsudden, Vi 31/1 (SLN, GLN), Skogsmuren 31/1 (PHS)

Gröngöling:

När det blev mildare väder kom gröngölingarna igång. Det finns fynd av ropande gröngöling från 13 lokaler under januari, dessa lista nedan. Gröngölingarna blir mer ropaktiva under mars och april och det blir då möjligt att få bättre uppgift om antalet revir. Arten är upptagen på Rödlistan (NT) och känns därför angeläget följas upp.

1 ex ropade från Norrby åkerholme 17/1 (SLN), 1 ex Vasmosen, Su 18/1 (MMG, MRM), 1 ex Seglingsbergs station (24/1 (SLN, GLN), 1 ex Parken, Seglingsberg 24/1 (SLN, GLN), 1 ex Brännmossen, Vi 24/1 (TSM), 1 ex Dalbacken, Lisjö 24/1 (MMG, RMM), 1 ex ropade och sågs i stora aspdungen vid Furnäs 26/1 (SLN, GLN), 1 ex Svenskbyn 28/1 (OLN, AML), 1 ex Säter, Gnien 29/1 (MMG, RMM), 1 ex Baståsen 31/1 (MMG, RMM), 1 ex Dykängsudden, Vi 31/1 (SLN, GLN) och 1 ex Djupebo samma dag (GEL)

Gråspett:

En hane på matning vid St. Brotorp 1/1 - 16/1 (IMC, RCN), en hane sågs sittande i torraka på hygget vid Stenbromossen 24/1 (SLN, SLI), en hane sågs vid Kärringmossen, väster om Gnien 29/1 (MMG, RMM)

Mindre hackspett:

1 ex i strandskogen vid Grytenbadet 16/1 (SLN), 1 ex hona vid Kaxängsmossen på brandfältet, provianterade på gran 18/1 (SLN) och 24/1 (SLN, GLN)

Tretåig hackspett:

2 ex hördes vid Kaxängsmossen 23/1 (SLN, SLI) och en hona sågs på samma lokal 24/1 (SLN, GLN)

Strömstare:

Hela 38 fynd har rapporterats under månaden. Den stora variationen i arealen tillfrysta vatten under månaden gör det svårt att fastställa antalet strömstarar. Under de perioder då inte vattenkraftverken används frös i stort sett hela Kolbäcksån ihop. Spångenområdet och Vallsjöbäcken var då viktiga lokaler för strömstararna. Andra tider fanns strömstararna utspridda.

1 ex Bruksdammen, Ra 1/1 (SLN, GLN), 1 ex Kolbäcksån, Heden 1-24/1 (SLN, GLN, RLK). 2/1, 1 ex vid Stenbryggan, Ra (SLN, GLN), 1 ex vid Suraslussen 2-23/1 (OLN, AML, RLK), 1 ex Spångenområdet, Ra (IMC). Hela 5 ex i Spångenområdet 4/1 (SLN).  1 ex Kvarnbron, Ra 6/1 (IMC) och 7/1 (SLN), 1- 2 ex rastade vid Vallsjöbäcken söder om L. Vallsjön 3/1-20/1 (Sören Emet, IMC, RCN, Hasse Molin, LWA). 1 ex Sätten, Su 10-21/1 (MMG, RMM), 1 ex Dammgården, Vi 8/1 (ILN) och vid intilliggande Herrgårdsparken, Vi 31/1 (LEN)

Sidensvans:

Det finns uppgifter att ungefär vart 10e år inträffar en stor invasion österifrån av sidensvans i vårt land. Senast vi hade en sådan invasion var vintern 2009-10. Om det stämmer kommer nästa invasion att inträffa 2019-20. Det är långt att vänta dit men vi får njuta av de småflockar som besöker oss i år och de närmaste åren. Följaktigt har vi ett svagt ”sidensvansår” denna vinter.

5 ex rastade vid Persbo, Vi 3/1 (IMC) och 1 ex vid fågelmatning Blåbärsvägen, Su 7/1 (MMG, RMM), 1 ex vid Skogsmuren 9/1 (PHS). 15 ex vid Suraslussen 10/1 (MMG, RMG), 10 ex mot NV vid Furnäs 26/1 (SLN, GLN), 35 ex vid Täktvägen, Su 26/1 (AML, OLN), 12 ex på matning vid Furnäs 28/1 (MKN), 40 ex vid Sandtorp 27/1 (PHS), 15 ex Surahammars centrum 29/1 (IMC), 17 ex Kärringmossen, Ra 29/1 (MMG, RMM) och ca 20 ex Dammgården, Vi 31/1 (ILN)

Koltrast:

Koltrasten är numera en etablerad övervintrare i vår trakt. Hösten 2015 fanns god tillgång på lingon och blåbär i skogen vilket koltrastarna bör ha gynnats av och därför inte flyttat. Rapporterna indikerar också att de allt kallare dygnen efter nyår ökade på antalet koltrastar vid fågelborden. Under den första dekaden i månaden rapporterades 28 individer från 8 lokaler (3,5 ind/lokal). Under den mycket kyliga andra dekaden noterades 2,0 ind/lokal och under den tredje dekaden då det blev milt lämnade koltrastarna fågelborden. Varför? 

Första dekaden: 2 hanar vid fågelbord i Norrby 2/1 (SLN, GLN), hela 12 hanar vid fågelbord, Blåbärsvägen, Su 3/1 (MMG, RMM), samma dag 1 hane vid Statargatan, Su (EML, LLN). 3 hanar vid Norrby (SLN) och 2 hanar vid Åsenlund, Ra (LEN) 4/1. 4 hanar och 1 hona vid Norrby 6/1 (SLN, GLN), 1 hona St. Brotorp 6/1 (IMC), en hane Värntorp 8/1 (SLN), 5 ex vid Skogsmuren 8/1 (PHF), 1 ex Dammgården, Vi 2/1 (ILN).

Andra dekaden: 1 hane Stenbovägen, Su 11/1 (TSM), 3 hane Norrby 14/1 (SLN, GLN), 1 hane Ställverket, Ra 16/1 (LÖG), 3 hane vid Tråddragargatan, Ra 18/1 (AMK), 2 hane Gamla bruket, Vi 15/1 (EJN)

Tredje dekaden. 1 hane Ställverket, Ra 23/1 (LÖG), 3 hane Norrby 24/1 (SLN, GLN), 1 hona St. Brotorp 24/1 (IMC, RCN) och 1 ex Dammgården, Vi 30/1 ILN)

Björktrast: Bara fynd av enstaka individer under månaden.

Gärdsmyg: 8 fyndlokaler under januari är tveklöst en rekordnotering och förmodligen bara en bråkdel av de som finns i verkligheten. Vi vill tro att det återspeglar det stora antalet häckningar upp på Hälleskogsbrännan under sommaren 2015.

4/1 1 ex hoppade omkring under stenarna i Kvarnforsen i -12 grader (SLN), likaså 23/1 (SLN, SLI). 1 ex vid Suraslussen 15/1 (SLN) och 31/1 (MMG, RMM), 2 ex stationära vid Vattmossen, Elingbo 15/1 (TSM), 1 ex vid ladugården, Kungshammar 23/1 (SLI, SLN), 1 ex i trädbråte vid Kaxängsmossen 23/1 (SLN), 1 ex längst ut på Sågnäset, Ra 29/1 (TSM)

Entita: Noterad endast vid sju lokaler hittills under månaden. Fågelbord vid Dammgården, Vi (ILN), fågelbord i Norrby, fågelbord vid Sätten, Su (SLN, GLN, TSM), Statgatan, Su (EMD, LLN), Kvarnforsen, Ra 7/1 (SLN). 1 ex vid röda byggningen, Seglingsberg 22/1 (SLN), 3 ex i Lisjöviken 25/1 (SLN) och vid fågelbord Hästlösa 25/1 (SLN)

Stjärtmes: En flock innehållande 13 fåglar sågs vid Spången 8/1 (LEN), 12 ex i norra delen av Bosjön 9(1 (SLN), 8 ex vid fågelmatning, Åsenlund 11/1 (LEN, MLN), 8 ex Ställverket, Ra 23/1 (LÖG), 10 ex Västsura hassellund 30/1 RLK)

Varfågel: Vintern 2016 bör vara en jobbig period för varfåglarna att finna mat i vår trakt. Det saknas smågnagare.  Varfåglarna tycks då vara mycket rörliga och ses i några fall tillfälligt vid lokalerna. Dessutom finns en uppgift om varfågel som dök upp vid småfågelmatningar och försökte fånga mesar. Vi bedömer att det fanns minst 5 varfåglar i kommunen under januari. Inget fynd är gjort i skogsmiljö.

1 ex vid Elingbo 6/1 (IMC), 1 ex sågs på Lisjöängar 9/1-27/1 (LEN*, RLK, SLN,  ), en varfågel jagade småfåglar vid fågelmatning vid Norrby 10/1 och 12/1 (GLN, SLN), 1 ex vid Gnien 13/1 till 29/1 (MMG*, RMM), LEN), 1 ex Tippenområdet 18/1 (MMG, RMM), 1 ex på Turkieängar (21-23/1 (RLK*, SLN, SLI), 1 ex Västersjön 27/1 (TSM), 1 ex vid Högbymaden 28/1 (SLN)

Kaja: Ca 250 ex rastade på Lisjö gård 9/1 (SLN), 275 ex rastade på Lisjö gård 27/1 (TSM)

Stare: Arten noterades den sjätte januarimånaden under 2000-talet med fyndet vid Gärdshammar.

2 ex sågs vid Gärdshammar, Gnien 29/1 (MMG, RMM)

Gråsparv: 1 ex vid fågelbord, Blåbärsvägen, Su 3/1 (MMG, RMM), hörda vid Sörby gård 28/1 (SLN)

Bofink: Ett par vid fågelbord, Blåbärsvägen, Su 3/1 (MMG, RMM), 1 hona vid Statagatan, Su 6/1 (EMD, LLN), 1 hane Furnäs 24/1 (MMG, RMM)

Bergfink: 1 ex vid fågelbord, Ställverket, Ra 6/1 (LÖG), 1 ex vid Gatstugan på fågelbord 23/1 (MMG, RMM), 1 ex vid fågelbord i Djupebo 24-25/1 (GEL)

Snösiska: 1 ex hona vid fågelbord Blåbärsvägen, Su 31/1 (MMG, RMM)

Steglits: Arten har en positiv utveckling i landet under senaste årtiondet, likaså i vår trakt. Det antas bl.a. bero på att arealen åkermark i träda/nedläggningar ökat och att det gynnat frörika ogräsarter, steglitsens föda. Antalet fynd och storleken på flockarna under årets första månad visar att utvecklingen bibehålls. Vi har noterat att björkfrö varit en viktig vinterdiet hos oss denna januarimånad.

23 ex Dammgården, Vi 1/1 och 30 ex 2/1 (ILN), 4/1 till 29/1 20 ex vid fågelbord, Åsenlund, Ra (LEN, MLN), 14 ex vid Bäckhammar 7/1 och 6 ex 14/1 (SLN, GLN). Hela 68 ex sågs klänga i björkar likt gråsiskor och äta björkfrön i strandskogen vid Grytenbadet 16/1 (SLN), 17 ex vid Norrby också provianterande i björkar 17/1 (SLN), 30 ex på fågelmatning vid Furnäs 28/1 (MKN), 28 ex vid fågelbord vid Bäckhammar 23/1 (SLN, SLI), 36 ex födosökte i björk Sura brandstation 24/1 (MMG, RMM), 82 ex i björkarna på en åkerholme på Lisjöängar 25/1 (SLN), 4 ex vid Magforsen 28/1, 4 ex på fågelmatning vid Norrby (SLN), 20 ex Surahammars centrum 29/1 (IMC)

Grönfink: 55 ex sågs i Dalskogsområdet, Su 1/1 och 60 ex 11/1 (TSM), ca 45 ex vid Skogsmuren 8/1 (PHS), ca 40 ex vid Bäckhammar, Ra 14/1 (SLN). Dessa är de enda flockar av någon betydelse.

Stenknäck: 1 ex vid fågelbord Dammgården, Vi 2-3/1 (ILN), 4 ex vid fågelbord Långtallbovägen, Su (APN) och 13 ex vid fågelbord Blåbärsvägen, Su 3/1 (MMG, RMM). Tre dagar senare sågs 4 ex vid Vallonvägen, Su (AML, OLN) och 8 ex vid Blåbärsvägen (MMG, RMM), 12 ex vid Blåbärsvägen 13/1 (MMG, RMM).

Snösparv: 1 ex provianterade på isen, Lisjöängar 25/1 (SLN)

Gulsparv: En kraftig tillbakagång hos arten har inneburit att den numera är rödlistad. Rapporterna i vår kommun visar att arten också går tillbaks starkt hos oss. Senast det inträffade var på 1950-talet och orsaken då var DDT och det kvicksilverbetade utsädet på åkrarna. Orsaken till nuvarande minskningen är okänd men det kan ställas frågor kring de nya gifter som används allt flitigare i jordbruket. Det är bl.a. neonikotinoider som är riktade mot insekter.

I samband med den kyliga perioden blev gulsparvsflockarna individrikare. Vi har inte någon annan förklaring än att en inflyttning till vårt område skett.

Vid Norrby noterades 8 ex på fågelmatning 1/1 och 11 ex 23/1 (GLN). Endast 60 ex vid Kungshammar, Ra 2/1 (IMC) och ca 150 ex 23/1 (SLN, SLI), likaså endast 16 ex vid Seglingsbergs gård 3/1 och 67 ex 23/1 (SLN, SLI). 65 ex vid fågelbord Blåbärsvägen, Su 3/1 och 41 ex den 23/1 (MMG, RMM). Endast 1 ex vid Skogsmuren 4/1, som ökat till 5 ex 8/1 (PHS), 9 ex på Hovgårdsgärde 11/1 (TSM)

 

Rapportörer: AMK= Anne-Marie Lundmark, AML= Anne–Marie Lindgren, APN=Arne Persson, EJN=Eva Jörgensen, EMD=Einar Marklund, GEL=Gudrun Eriksson-Lindgren, GLN= Greta Larsson, ILN= Inge Larsson, IMC=Inger-Marie Carlsen, LEN=Lennart Eriksson, LLN=Lise-Lotte Norin, LÖG=Lena Österberg, LWA= Lennart Waara, MKN=Maj Karsten, MLN=Mona Lövgren, MMG= Mikael Mälberg, OLN=Otto Lindgren, PHS=Pia Hagfors, RLK= Ralf Lundmark, RCN=Robert Carlsen, RMM=Rose-Marie Mälberg, SLI= Seppo Leppälampi, SLN=Sören Larsson, TSM=Tom Sävström.

 

Sammanställningen har gjorts av Sören Larsson och Inger-Marie Carlsen