Kommunens grönområden

 

Det saknas en skötselplan över Surahammars kommuns grönområden i tätorterna. Kommunbiologen planerar att under kommande år ta fram en sådan skötselplan. Vi har inbjudits att delta med uppgifter om värdefulla områden för att gynna den biologiska mångfalden i kommunen. Kommunen har i ett första steg ansökt om ett Lona-bidrag på 37 000:-  för att påbörja en första undersökning och fått bidraget beviljat.

Fredagen den 13 mars 2015

Vi höll en workshop kring Grönområden i kommunen under kvällen. 12 medlemmar kom och deltog i arbetet. Vi diskuterade upplägg och enades om att påbörja inventeringar i mindre skala. Vi enades om att testa förekomst av några signalarter i ett antal utvalda grönområden. De arter vi valde är gröngöling, mindre hackspett, blåsippa, stora sälgar och stora gamla tallar med slät bark. Vi enades också om att använda den här bloggen att lägga in material (bilder, texter) på. Sören skall ta fram bra kartor på områdena via kommunen. Eftersom medlemmar bosatta i Surahammar också blir med i vårt arbete kommer också kartor på grönområden i Surahammar att tas fram.

Oktober 2016.

Kommunalt ägda grönområden i Ramnäs tätort. En sammanställning av inventeringsmaterialet.

I samband med starten av Lonaprojektet "Tätortsnära natur" i Surahammars kommun åtog sig Ramnäs-Virsbo Naturklubb att göra en övergripande inventering av grönområdena i Ramnäs och Virsbo. Målet var att anmäla områden som kan hysa höga naturvärden. Inget av områdena har inventerats heltäckande.

Hagen

Området utgörs av smala grönområden runt villatomter. Där finns också en framträdande allé av gamla högvuxna askar (EN) och ekar. Även lundartade miljöer med ädellövträd såsom skogsalm (CR) förekommer. Buskskiktet innehåller hassel och främst hägg. Tidigare röjning av buskskiktet har tyvärr inneburit starkt lövslyuppslag. Markskiktet är delvis av lundkaraktär med blåsippa, ormbär mm.

Naturvärdet utgörs bl.a. av alleträd, lönnmiljöer med bl.a lönnlav (Signalart), värdefulla tallmiljöer i södra delen, samt ett intressant fågelliv.

Fågelfaunan: Mindre hackspett (NT) är tidigare känd från området och hördes där även 2016. Dock hittades inte någon häckning. Gröngöling (NT) fanns också i område 2016, häckningen hittades inte. Härmsångare, steglits, entita (Signalart) noterades. Mindre flugsnappare har noterats 2005.

Insektsfaunan: I de stora ekarna har eksnabbvinge noterats.

Kompletterande inventeringar: Fågelfaunan, fladdermöss, dagfjärilfaunan.

Spångenområdet

Vattenmiljö med forsande vatten och gamla lövträd, bl.a. skogsalm (CR), ask (EN) och bok.

Svampfloran: Finns en i stort sett komplett inventering enligt Tom Sävström.

Fågellivet: Häcklokal för drillsnäppa (NT), forsärla. Värdefull vinterlokal för strömstare

Däggdjur: Lokal för utter

Kompletterande inventeringar: Fågelfaunan, svampfloran, fladdermössen

Bäckhammarsparken

Grönområdet utgörs av enstaka gamla tallar som växer på åsmaterial och i sluttningen en bård av lövträd typ igenväxningsmiljö. Utanför sluttningen finns ett större fuktängsparti som idag domineras av högörtvegetation. De gamla tallar med tallticka indikerar värdefulla tallmiljöer

Kärlväxtfloran: Enstaka hasselbuskar växer i området, likaså finns blåsippa där.

Insektslivet: I de fuktigare partierna mot cykelparken växer stora bestånd av flädervänderot, värdväxt för bl.a sotnätfjäril (NT). 28/6-16 sågs 4-6 sotnätfjärilar flyga i området och 17/7 1 ex. Såväl 2013 som 2014 har eldsnabbvinge noterats födosökande på åkertistel i området

Fågellivet: Gröngöling (NT) och spillkråka (NT) ses ibland i området.

Kompletterande inventering: Kärlväxtfloran, salamandrar, svampfloran

Pilbackens hällmarker

Miljön bestod tidigare av barrträdsdominerad blandskog. I samband med en skogsavverkning sparades endast en liten rest på en berghäll (6627885-1521550). Anledningen var att där växte orkidén knärot (NT), (Signalart). Vid ytterligare en avverkning 2013 skalades miljön ner än mer och beståndet av knärot minskade kraftigt. Vid eftersök 2016 hittades inte några blommor.

Kompletterande inventering: Kärlväxtfloran

Bratthedens badplats

Bratthedens badplats ligger på Strömsholmsåsen i anslutning till St. Nadden. Miljön utgörs av en sandås med olika ris i fältskiktet bl.a. mjölon.

Områdets naturvärde består i öppna sandmiljöer samt det gamla tallbeståndet. Här finns flera hålträd i tallarna och tallticka på tall vid (6631274-1520324). Av marksvamparna har dropptaggsvamp (Signalart) noterats.

Kompletterande inventeringar: Fladdermöss, svampfloran och sandbin.

Norrby åkerholme

Norrby åkerholme är en blockrik lövträdsdominerad skogsholme av naturskogskaraktär. Dominerande trädslag är vårtbjörk och asp med inslag av ek, skogsalm (CR), lönn och sälg. Ett antal gamla högväxta granar finns där också. Speciellt intressant är det rika aspbeståndet med många gamla träd med död ved och håligheter. Även björkmiljöerna innehåller mycket död ved. Ädellövträden är av varierad yngre årgång.

Markskiktet utgörs av frodig örtvegetation. Delar av området har en bättre jordmån troligtvis beroende på asplövförna. Vispstarr som förekommer rikligt i området indikerar sådant förhållanden.

Fågellivet är det väntade i den typen av lövskogsholmar. Gulsparv (VU) 1 par häckade i området 2016, mindre hackspett (NT) häckade såväl 2014 som 2015 men 2016 hittades inte någon häckning men arten hördes. Gröngöling (NT) häckade såväl 2015 som 2016 med flygga ungar som resultat. Skogsduva (Signalart) häckade med två par 2016. Kattuggla häckar vissa år.

Svampfloran har inte undersökts. Scharlakansröd vårskål (Signalart) är noterad i området.

Kompletterande inventeringar: Fågelfaunan, kärlväxtfloran, svampfloran.

Annehillsparken

Kompletterande inventeringar: Fågelfaunan, kärlväxtfloran

Kyrkåsen

Kyrkåsen är en ca 700 m lång återstående rest av Strömsholmsåsen söder om Ramnäs. Åsen är bevuxen med mycket gamla tallar främst på krönet. Inblandningen av yngre ek är betydande. Andra lövträd är t.ex. ask (EN), skogsalm (CR), lönn och en lövdominerad blandskog av asp, björk, sälg utefter sluttningarna. På åsens krön går Bruksleden fram.

Buskskiktet är glest men innehåller arter som måbär och plommonros.

Kärlväxtfloran är intressant med blåsippa, smånunneört och grusstarr som exempel.

 Naturvärdet ligger i tallmiljöerna med hålträd, talltickor och även uppgifter om att reliktbock noterats. Sandmiljöer och kommande aspmiljöer.

Flera rödlistade fågelarter har noterats i området t.ex. gulsparv (VU), gröngöling (NT), mindre hackspett (NT), Spillkråka (NT)

Kompletterande inventeringar: Fågelfaunan, kärlväxtfloran, svampfloran, sandmiljöerna

Kommunalt ägda grönområden i Virsbo tätort

Gammelby hassellund

Hassellunden är belägen mellan tomtgränser och fortfarande brukad åkermark. Biotopen och arter indikerar att hassellunden har en lång kontinuitet. Trädskiktet utgörs av vårtbjörk, asp, rönn och sälg. Buskskiktet domineras hel av hassel men där växer också skogstry och måbär.

Markskiktets karaktärsarter är blåsippa och vispstarr.

Fågelfaunan: Hassellunden har länge varit känd för sina nötkråkor (NT). Såväl 2015 som 2016 noterades samlade och knäckta hasselnötter av nötkråka i dungen. 2016 häckade 1 par mindre hackspett (NT) i en avbruten asp.

Kärlväxtfloran: Nämnvärt är backsmörblomma.

Svampfloran: Hasselticka har påträffats på tre hasselbuketter i lunden. Hasseltickan indikerar höga naturvärden och lång kontinuitet av hassel i de område där den förekommer.

Kompletterande inventeringar: Kärlväxtfloran, svampfloran och nattfjärilar.

Gammelby lekpark

Utgörs av en mindre moränkulle med främst hasselbuskage. Genom igenväxning processen har andra mer triviala lövträd fått fäste samt mycket slyuppslag av bl.a. tysk lönn.

Intill Moränåsen är en lekpark anlagd.

Naturvärdet består i de värden som tillhör gamla hasselbestånd.

Åsen vid badplatsen

Miljön består av en välbehållen ca 200 m lång sträcka av Strömsholmsåsen. Trädvegetationen utgörs av gamla tallar med hålträd och tallticka på. Buskvegetation utgörs av enstaka häggmispel och ekplantor, markskiktet utgörs förutom av lingon- och blåbärsris av ett fåtal typiska örter för en torr åsmiljö

Naturvärdet utgörs av tallmiljöer med tallticka, en lokal med blomkålssvamp (Signalart) och en lokal med grovticka (signalart). I en av "håltallarna" fanns 2016 en koloni av fladdermöss. I släntskärningen mot Virsbosjön förekom bohål av sandbin

Kompletterande inventeringar: Fladdermöss, insektsfaunan (sandbin), svampflora

Storgärde.

Storgärde är f.d. strandängar samt i de östra delen gammalt industriområde och tippområde. Strandängarna är idag i ett första igenväxningsfas.

Fågelfaunan: 2016 häckade buskskvätta (NT) med 1 par och sävsparv (VU) med tre par och gråtrut (VU) med 1 par i området. Tidigare har kornknarr (NT), år 2010 och 2011 hörts sjunga i området.

Kärlväxtfloran: Ängsväxter som backnejlika, slåtterblomma, ängsvädd och rödklint förekommer fortfarande men i små restbestånd.

Insektsfaunan: Två bastardsvärmararter flyger i området. Den mindre bastardsvärmaren i fåtal ex med den sexfläckiga bastardsvärmaren har en stor population på ängen.

Kompletterande inventeringar: Fågelfaunan, insektsfaunan (humlor, trollsländor och bastardsvärmare). 

Källängen

Källängen är ett parkliknande grönområde med flertalet lövträdsarter. Genom området rinner en bäck och tidigare har en mindre öppen damm funnit i området.

Trädskiktet utgörs av asp, vårtbjörk, sälg och klibbal med ganska stort inslag av lönn. Buskskiktet röjs av under året och utgjorde främst av lövsly. Nämnvärt är förekomst av nyponros och tysklönn. I det fuktiga området växer högörtsvegetation och salixbuskar.

Kompletterande inventeringar: Vattensalamandrar

Tallåsen

En blockig moränkulle med glest stående äldre tallar, enstaka hålträd. Ganska rik förekomst av yngre ek bland tallarna. Småplantor av bok förekommer också.

Området har buskröjts varför egentlig buskvegetation saknas.

Kompletterande inventeringar. Fågelfaunan och kärlväxtfloran.

Amerikaberget

Utgörs av en moränkulle med mycket gamla tallar. En del lövträd ingår nu allt mer i igenväxningsfasen. Tidigare fanns här ett flerfamiljshus (Amerika). Från den epoken finns ett antal kulturväxter fortfarande kvar.

Naturvärdet ligger i tallmiljöerna med bl.a. tallticka (NT)

Kompletterande inventeringar: Kärlväxter

Persboviken

Virsbosjöns nordligaste vik. Tidigare strandängar som är i långt gången igenväxning. På det fast delarna med gran, tall och olika salixarter, på fuktigare området med högörtsvegetation och salixarter.

Vattensalamander av okänd art har noterats i området under flera år.

Fåglar: Småfläckig sumphöna (VU) förekom i området sommaren 2016. Rosenfink (VU) och flodsångare (NT) hördes i viken 2013.

Naturvärdet finns i den starr-vassmiljön

Kompletterande inventeringar: Fågelfaunan, vattensalamander

Sammanställningen gjord för Ramnäs-Virsbo Naturklubb

Av Sören Larsson

Här nedan finns mail och foton från områdena.

Bäckhammarsparken

Ett inlägg i bloggen "kommunens grönområde"
Jag har i dag varit ute och tittat lite i mitt "grönområde" som är mellan mitt hus och den nya cykelparken.
Där fanns en del stora tallar som jag aldrig funderat över tidigare. På en av dom satt det en ticka. Kan det vara en tallticka? Jag läste lite om dessa och då stod det att dom kom inte förrän tallen var ca 100 år gammal. Om det är en sådan så har jag gamla tallar runt mitt hus. Jag vill ha hjälp att artbestämma.


Lena Österberg

De foton som Lena tagit på tickorna visar tallticka. En mycket bra signalart för värdefull tallmiljö. Där det växer tallticka på tallarna kan man också leta efter reliktbock. Leta gärna efter tallticka i andra områden.

/Sören

Rapport från Lena Ö (2015-11-06)

Gröngöling 1 par håller till i området. Spillkråka ses ibland i området.

Blåsippa (enstaka plantor förekommer)

Stora tallar med tallticka och stora aspar växer i området. Minst fyra hasselbuskar.

I de fuktigare partierna mot cykelparken växer stora bestånd av flädervänderot, värdväxt för bl.a sotnätfjäril (NT). 28/6 sågs 4-6 sotnätfjärilar flyga i området och 17/7 1 ex.

Såväl 2013 som 2014 har eldsnabbvinge noterats födosökande på åkertistel i området.

/Sören

Bratthedens badplats

Bratthedens badplats ligger på Strömsholmsåsen i anslutning till St. Nadden. Miljön är en typisk sandås med olika ris i fältskiktet bl.a mjölon. Områdets naturvärde består i öppna sandmiljöer samt de gamla tallbeståndet. Här finns flera hålträd bland tallarna och tallticka på tall vid (6631274-1520324)

Gammelby hassellund

Hassellunden är belägen mellan tomtgränser och fortfarande brukad åkermark. Biotopen och arter indikerar att hassellunden har en lång kontinuitet.

Vid besök i hassellunden den 6/9 2015 fanns knäckta hasselnötter på stenarna vilket påvisade förekomst av nötkråka i lunden. Ny lokal för hasselticka hittades också vi (6638910-1515951)

Hasselticka har nu påträffats på tre hasselbuketter i lunden. Hasseltickan indikerar höga naturvärden och lång kontinuitet av hassel i området.

Blåsippa växer nästan marktäckande i vissa delar av lunden. Blåsippa indikerar höga naturvärden.

Norrby åkerholme

Norrby åkerholme är en blockrik lövträdsdominerad skogsholme. Speciellt intressant är det rika aspbeståndet i området. Några delar av området har en bättre jordmån troligtvis beroende på asplövförna. Vispstarr som förekommer i området indikerar sådant förhållande.

Scharlakansröd vårskål som växer i området är sällsynt och indikerar höga naturvärden i området.

En hona av höstmosaikslända upptäcktes i den solvarma sydsidan av Norrby åkerholme den 5 oktober 2015

Källängen i Virsbo

Källängen är ett intressant parkliknande grönområde med flertalet lövträdsarter.

I lövträdsdungen direkt söder om inventeringsområdet har det häckat 1 par gröngöling och 1 par steglits under vår/sommar 2015. Dessutom har jag vid flera tillfällen hört gulsångare och rödstjärt sjunga där. Steglitserna har hela sommaren ätit hamprön hos mig. De fick ut fyra ungar som nu är i min "tistelodling" och äter tistelfrön. Jag ser dem tidigt varje morgon när jag hämtar VLT.