Medlemssida Åskbäcken

Åskbäcken i april 2015. Foto: Sören Larsson

Åskbäcken avvattnar stora skogsområden runt Fiskkraken och den rinner söderut till Nybrobäcken. Bäcken omgärdas av enorma kalhyggen men på vissa partier har inte skogsmaskinerna tagit sig fram till bäckkanten och där finns en liten smal trädridå kvar. På några sträckor meandrar sig bäcken fram på ett naturligt sätt. Sandbottnar förekommer men har skadats av skogsbruket.

2017

5 oktober gjorde vi höstmätningen. Vattenföringen i bäcken var ganska bra och resultatet av Ph-mätningarna visar samma tendens som tidigare under året men med ännu bättre värden. T.o.m. högre värden än under de tidigare åren. Har en kalkning genomförts ? Inventerade också kärlväxter i nedre halvan av bäckflödet.
 
SLN och GLN = 2 x 2,5 tim
 

17 juli gjorde vi sommarmätningen i bäcken. Det var mycket liten vattenföring i bäcken. På långa sträckor var det helt torrt. Dessutom var bäverdämmet nere vid Nybrobäcken ur funktion. Vi letade också trollsländor utefter bäcken utan framgång. Slyvegetationen kring bäcken börjar ta överhand vilket missgynnar trollsländor och även övrig  fauna.

Även den här gången var det fina Ph-värden i bäcken, förmodligen kan det bero på att kalkning i någon form genomföts i området under våren/vintern. Se upptäckten den 5 april.

SLN, GLN = 2 x 4 tim

.

Den 5 april genomförde vi första Ph-mätningen. Det var mycket högt vattenflöde i bäcken och bäckmiljöen var mycket tilltalande. Vi erhöll överraskande höga Ph-värden i bäcken. Vi hittade också massor med små vita korn (gödsling/kalkning) i skogsområdet kring bäcken. Vi tror att det höga Ph-värdet kan ha ett samband med dessa korn.

SLN, GLN = 2 x 2,5 tim.

                                             5/4        17/7        5/10

Utlopp Fiskkraken                 6,9         6,9        6,4

Anslutande bäck                   6,6         7,0        6,8

Under skogsbilväg                7,1         7,1        7,0

Efter anslutande bäck           7,2         7,3        7,4

Nedanför forsen                    7,2         7,3         7,6

Bäverdammen                       7,3        7,4         7,6

 

 

 

 

2016

2 april: Ph-mätning i bäcken idag i samband med slutet på snösmältningen. Det var barmark om än fruset på sina håll. Fiskkraken var isfri.

Resultatet var intressant. Lågt Ph-värde i utloppet från Fiskkraken. Kan bero på smält is och snö. Därefter som vanligt ganska bra värden. Mycket intressant är värdet i den anslutande bäcken (andra mätvärdet). Den bör kollas upp varifrån den får sitt PH-värde.

27 juli. Mycket lågt vatten i bäcken beroende på avsaknad av regn. De mycket höga Ph-värdena i bäcken är intressanta och beror kanske på att det låga vattenflödet från omkringliggande skogsmark inte skapar någon sur urlakning från skogsmarken ut i bäcken. Kan däremot det låga vattenflödet blir ett problem för den biologiska mångfalden i bäcken. Vad kräver bäcknejonöga för vattenföring för att överleva i ett vattenområde?  

2 oktober. Höstmätning av Ph-värde. Mycket lågt vatten i bäcken. Har det skett kalkning i bäcken med anledning av värdena närmast utloppet i Nybrobäcken? Kan den låga vattennivån och svaga genomströmningen göra att Ph-värdet blir högt? Det sker ju intte någon urlakning från bäcken omgivningar ett sådant här år.

Koordinat                                                     2 april           27 juli                   2 oktober

6626324-1518405 Utlopp Fiskkraken        Ph  5,0           6,7                         Ph 6,5

6625980-1518584 Anslutande bäck          Ph  6,3      vatten saknas             Ph 6,7

6625386-1518711  Under skogsbilvägen  PH 6,5             6,8                        Ph 7,1  

6625386-1518487  Anslutnde bäck           Ph 6,6             7,2                         Ph 7,3

6625310-1518510  Nedanför forsen          Ph 6,7             7,2

6625180-1518474  Bäverdammen             Ph 6,6             7,2                         Ph 7,4

Inventerat av Sören o Greta

 

2015

Lördagen 12/12 2015

Inger-Marie och Robert Carlsen gick idag utefter Åskbäcken från Nybrobäcken upp till Fiskkraken. Söder om Arderstugevägen där kraftledningsgatan passerar över bäcken såg de en strömstare. Strömstaren flög ner mot Nybrobäcken. Åskbäcken har så bra PH-värde att fyndet inte var helt oväntat. Det visar att det finns föda åt strömstaren. Den fångar larvet (husmaskar) av olika sländor i bäckarna.

PH-mätning 9 oktober

Var i dag (9/10) och mätte Ph:t i Åskbäcken.

Vid Mätpunkten där Åskbäcken rinner ut i Nybrobäcken var det lite av en
insjö som bävrarna har åstadkommit. Dammen är byggd nedanför där Åskbäcken rinner
ut i Nybrobäcken. Vattnet går rätt högt upp ända till vändplanen. Där jag kom åt är resultaten följande.

Mätpunkt 6626320-1518470.    Ph. 6,4.

     -"-      6625970-1518590.     Ph. 6,0.

  -"-      6625620-1518710.        Ph. 6,5.

    -"-      6625310-1518510.       Ph. 6,7.

   -"-      6625390-1518490.       Ph. 6,7 i lilla bäcken

                                                 Ph 7,0. i Åskbäcken.

   -"-      6625175-1518465.        Under vatten pga. bäverdamm.

Kjell K.

 

17 juli 2015

Jag följde med Kjell och tog PH-värden på sex platser utefter Åskbäcken. Det som överraskade var det förhållandevis höga Ph-värdena i bäcken och då att PH-värdet höjdes vart efter från sjön Fiskkraken räknat. Fiskkraken hjälpkalkas med jämna mellanrum.  Bäcken får nog anser som den intressantaste även miljömässigt av de bäckar vi studerar. På endel sträckor meandrar den sig fram i skogen och avslutas med ett ordentligt fall. Kanske kommunens största vattenfall. Här kan vi få exempel på hur våra övriga skogsbäckar kan skötas för att återställa vattenkvalitén i dessa.

Ph-mätningarna  i Åskbäcken den 17 juli 2015.

6626320-1518470.  Ph. 5.9. Utloppet Fiskraken.

6625970-1518590.  -"-   5,5. Bäcken som är utloppet från Fiskraken.

6625620-1518710.  -"-   6,5. Åskbäcken vid trumman under väg.

6625390-1518490.  -"-   6,6. Åskbäcken innan lilla bäcken kommer ut

6625390-1518490.  -"-   6,4. Lilla bäcken som kommer väster i från.

6625310-1518510.  -"-   6,7. Åskbäcken vid forsen.

6625175-1518465.  -"-   6,6. Åskbäcken vid utloppet mot Nybrobäcken.

Här ovan ser du en miljöbildnedanför forsen. Den här dagen var det så lite vatten i bäcken att forsen var ganska tyst.

Sören och Kjell

 

12 maj 2015

Vid intervju med Gunnar Jansson om fiskarter i Åskbäckens vattensystem framkom att följande arter finns i sjön Fiskkraken. Mört, lake, gädda och hålltjärnsöring. Därutöver finns ett bestånd av flodkräfta. Bäcknejonöga kan finnas i nedre delen av Åskbäcken.

Kjell Kruger

2 maj 2015

Det finns uppgifter om att bäcknejonöga funnits i bäcken fram till 1970-talet. Greta och jag åkte till bäcken sent på kvällen för att leta efter lämpliga lokaler. Vi fann lämpliga miljöer i bäcken men kyla och regn gjorde att det blev knepigt att finna några fiskar.