Medlemssida Tarmbäcken

Tarmbäcken sedd norrut från Ga Gunillbovägen, en troligtvis uträtad sträcka av bäcken. Fotot är från mars 2015 och visar den öppna bäckfåran efter att alla smågranar avlägsnats. En fikaplats och info-skylt kommer att finnas vid granen på högra sidan.

Tarmbäcken är en skogsbäck som avvattnar ett stort skogsområde väster om Usträngsbo. Bäcken flyter norrut från Kotarmen, genom Usträngsbotarmen och så småningom ut i Nybrobäcken norr om Usträngsbo. Vi vet inte något om bäckens biologiska värden ännu. Oktober 2013 gjorde vi PH-mätningar vid 5 stationer utefter bäcken och i slutet av september 2014 gjorde vi om samma mätning. Mellan dessa mätningar har vi med hjälp av ett arbetslag från Skogsstyrelsen gallrat bort all smågran inom 5 meter från bäckfåran. Vattnets PH-värde är mycket lågt och det är tveksamt om det kan förekomma någon reproduktion av t.ex. fisk i systemet.

2017

4 oktober genomfördes höstmätningen. Eftersom det regnat mycket sista dagarna tror jag att regnvattnets Ph påverkat värdet i Tarmbäcken. Regnvattnets Ph mättes i en tunna i Norrby och höll Ph 6,7. Det värde som sticker ut är det låga värdet under Gunnilbovägen. En gissning är att rregnandet gjort att en urlakning skett av skogsmarken mellan Usträngsbotarmen och vägen. Där består skogsmarken mestadels av mossmarker med barrskog.

Ser vi till hela årets mätning av Ph-värdet i bäcksystemet kvarstår uppfattningen att bäcken låga Ph-värde och dessutom torrlagd under sommaren inte på minsta vis är intressant för flora och fauna. Endast 1 par knipa som troligtvis häckade i Usträngsbotarmen i sommras är enda våtmarksberoende fåglar som häckat i bäcksystemet.

SLN, GLN = 4 timmar

 

19 juli genomfördes sommarmätningen. Det var torrlagt i bäcken på långa sträckor och därmed andra sommaren i rad då inte bäcken är vattenförande hela sträckan. Det betyder naturligtvis att djurlivet som är beroende av rinnande vatten i bäcken missgynnas stort. Vi kom just den dag då groddjuren lämnade sjöarna för landliv. Vid Kotarmen var mängder med smågrodor (ca 1 cm) på väg upp ur sjön såväl på södra som norra sidan. Vi kunde också se hur de som ännu bar svans satt i klasar ute på näckrosbladen. På en vitmossetuva i sjöns södra del satt över 100 smågrodor i en stor klump tätt intill varandra (varför?). När jag kom spred de sig ut i mossan. Samma sak såg vi vid Mörttjärn där också kläckning pågick.

Vid Usträngsbotarmens norra del flög 10-talet brun mosaikslända, annars saknades trollsländor i området. Sjöarna var helt fågeltomma. Växtinventering genomfördes utefter delar av bäcksystemet.

Ph-värdet i bäcksystemet visade i stort samma dåliga resultat som vid vårmätningen, trots att det rimligen inte borde finnas någon urlakning från mossar då de tinte regnat på länge. Kan det vara det lilla regn som föll den 14 juli som påverkat Ph-värdet i bäcken?

SLN o GLN = 2 x 4,0 tim

 

5 april genomförde vi första Ph-mätningen i Tarmbäcken. Det låg fortfarande is på större delen av t.ex. Kotarmen, så tidpunkten för mätningen får anses vara bra sett ur snösmältningens påverkan. Resultatet den 5 april visar samma nivåer som tidigare vårmätningar.

För första gången såg vi våtmarksfåglar i systemet. 1 par gräsänder rastade i Kotarmen och 2 hanar av knipa rastade i Usträngsbotarmen.

SLN, GLN = 2,5 tim
 
                                        5 april           19 juli          4 oktober
 
Inlopp Kotarmen                4,9              4,8               4,9  
Utlopp Kotarmen                6,3             6,2                6,5
Inlopp Usträngsbotarmen   6,3             6,2                6,6
Under Gunnilbovägen        6,0              6,5               6,0
Inlopp Mörttjärn                  6,0              6,5               6,5
Passage Klysenvägen        6,2             6,3                6,4
 
    

2016

Inventering vattennäbbmus

Under vecka 42 har jag haft 4 fällor ute i Tarmbäcken för att försöka fånga vattennäbbmus. Ingen vattennäbbmus gick in i fällorna. Däremot en mindre skogsmus samt en skogssork. Vattennäbbmusen är ett rovdjur och dess förekomst bör indikera att det finna smådjur (t.ex. småfisk) i en bäck. Det fick jag inte något svar på vid detta försök.
 

Fiskarter i vattensystemet

Den 28/ interjuvade jag Lennart Andersson tidigare boende i Klementsbo och fritidsfiskare i Kotarmen och Usträngsbotarmen. Han kände endast till att det fanns gädda, aborre och mört i sjöarna.
 

Ph-Mätning i bäcken

2 april. Mätning av Ph-värde i bäcken i samband med slutet på snösmältningen. Is låg fortfarande kvar i kanterna på sjöarna. Annars barmark.

Resultatet blev högst anmärkningsvärt. Alla PH-värden var högre än mätningen såväl sommar som höst 2015.

26 juli. Mycket lågt vattenföde i bäcken. Svårt att tolka Ph-värdena då de spretar åt alla håll.

3 oktober genomfördes mätning av höstens Ph-värde i bäcken. Det var väldigt lite vatten och svag genomströmning vid denna mätning. Resultaten är anmärkningsvärda. Kan det bero på att genomströmningen varit så dålig hela sommaren och det därför inte dragit ut något vatten från bäckens sura omgivningar. 

                                          2/4               26/7                       3/10

Inlopp Kotarmen               Ph 4,9           4,8                     Ph   5,5

Utlopp Kotarmen               Ph 6,0          6,1                     Ph   6,5

Inlopp Usträngsbotarmen  Ph  6,0         6,1                     Ph  6,8

Passage Gunnilbovägen   Ph 5,9          6,4                      Ph  7,0

Gruvan väster Mörttjärn    Ph 5,9

Inlopp Mörttjärn                 Ph 5,9           6,6                      Ph 7,0

Passage Klysenvägen       Ph 5,9           5,9                     Ph 6,4

 

Torsdagen den 1 oktober 2015

Ny PH-mätning i bäcksystemet idag. Här redovisar vi också resultatet från 15 juli som jämförelse.

Koordinater             Lokalnamn                                                   15/7        1/10                                                          

6625298-1512324    Inloppet i Kotarmen                                   Ph 4,5    Ph 4,7

6625800-1512120    Inloppet i Usträngsbotarmen                     Ph 5,6    Ph 6,0

6626867-1512390    Passage Gunnilbovägen                           Ph 5,8    Ph 5,6

6627065-1512418     Inloppet i Mörttjärn                                   Ph 5,4    Ph 5,4

6627500-1512950     Inloppet i Nybrobäcken                             Ph 5,7    Ph 5,8

Även höstmätningen gav mycket oroväckande resultat. Vilka varelser finns det som kan reproducera sig i detta vattensystem? Vi testade också Ph-värdet i Kotarmens utlopp och det visade att vattnet förbättrats avsevärt under färden genom Kotarmen från 4,7 till 6,0. Detta har vi noterat även tidigare år. Vi ser också att vattnets kvalité inte förbättras under den långa färden från Usträngsbotarmen ner till Nybrobäcken.

Sören och Greta

 

Onsdagen den 15 juli

Vi mätte Ph-värdet utefter bäcken idag. Den totala bilden är att Ph-värdet är för lågt för att vattnet i bäcken skall vara bra. Nu kan det myckna regnandet sista veckorna vara en bidragande orsak till det låga värdet. Vi får se vad som händer under höstens mätning. De värden vi fick idag var följande:

6625298-1512324    Ph 4,5    Inloppet i Kotarmen

6625800-1512120    Ph 5,6    Inloppet i Usträngsbotarmen

6626867-1512390    Ph 5,8     Bäckens passage under Ga Gunnilbovägen

6627065-1512418     Ph 5,4     Inloppet i Mörttjärn

6627500-1512950     Ph 5,7     Inloppet i Nybrobäcken

Det ligger en gamla gruva strax ovanför Mörttjärn som Tarmbäcken rinner igenom. När bäcken passerat gruvan hade Ph-värdet sänkts från 5,7 till 5,4. En annan intressant förändring som vi också noterat de tidigare åren är att vattnet förbättras vid passage av Kotarmen och att det sedan håller i stort sett den nivån till utflödet i Nybrobäcken.

Sören och Greta

Torsdag 28 maj

Tidigt på morgonen inventerade vi sjöarna utefter Tarmbäcken på fågelförekomst. Såväl Kotarmen som Usträngsbotarmen visade sig vara helt tomma på fåglar - inte helt oväntat. Vid den mer miljömässigt intressanta sjön Mörttjärn fann vi ett par gräsänder. Förmodligen tillfälliga besökare för proviantering. Vi kom till Mörttjärn vid kaffetid och solen hade börjat värma. På gungflymattorna noterade vi flera trollsländor (årets första). Ca 50 ex av citronfläckad kärrtrollslända satt där. Samtliga var honfärgade. 

Citronfläckad kärrtrollslända vid Mörttjärn. Arten har gått tillbaka starkt i Västeuropa och är uppsatt på EU:s habitatdirektivlista. Den är fridlyst i Finland (uppgifter från Svenska trollsländeguiden).

Miljöbild från Mörttjärn sedd västerut. På gungflymattorna nedanför berget uppehöll sig de citronfläckade kärrtrollsländorna.

Måndag 4 maj

Flera besök för att vittja fällan har visat att ingenting har gått in i den ännu trots att fällan står på en fin sandbotten.

Lördagen 2 maj

Följde bäcken upp till Usträngsbotarmen. Vi fann två lokaler med lopplummer utefter bäcken, vid 6626452-1512065 och 6626501-1512091. I Usträngsbotarmen kunde endast en knipa hane noteras. Det finns en knipholk vid sjön, kanske honan låg på ägg i den? Ingenting hade fångats i fiskfällan.

Lopplummerbestånd utefter Tarmbäcken

Sören och Greta

Onsdagen den 29 april

Åter en padda samt ganska många husmaskar i fällan. Flyttade nu fällan till en ren sandbotten vid 6626434-1512061. Svårt att få tag på tillräckligt djupt vatten i bäcken.

Måndagen den 27 april

Fjärde dagen med min fångsmjärde i Tarmbäcken så fick jag "napp". 5 vanlig padda, 3 st husmaskar och 2 dykarbaggar fanns i fällan. Se bilder här under. Den som har tid får gärna ge sig på överkursen - vilken husmaskart är det?