Tjäderstudier

 

Tjäderstudier i Ramnäs-Virsbo Naturklubbs regi.

Rapport 2020-2022

Den här studien syftar till att vi skall få en bättre kunskap om tjädern. Var finns de? Hur ser deras skog ut? Var kan man uppleva ett tjäderspel i vår kommun?

Den här studien ingår i ett större sammanhang kring tjädern i Västmanlands Ornitologiska förening. Dessutom pågår studier kring tjädern i många andra landskap i landet. Förhoppningen är att samla kunskap som kan användas för att vända den nedåtgående trenden för arten i södra delarna av vårt land.

Tjädern är en paraplyart för flera andra skogsfåglar såsom tofsmes, talltita, järpe, duvhök, tretåig hackspett sparvuggla och pärluggla. Alla fynd av dessa fåglar samlas också in med exakta koordinater.

Grundtanken är att notera exakta GPS-koordinater för alla observationer av tjäder. Sedan lägger vi in dessa koordinater i Artportalen men döljer observationen till förslagsvis år 2050. Orsaken till att du skall dölja observationen är att inte människor skall bege sig dit och kanske störa fåglarna under deras häckningsperiod. Dessutom har vi markägare som inte vill att vi skall rapportera fynd som gör att flera människor "springer" på deras marker.

  1. Hur tar man reda på om tjäder finns på en skog?

Våra skogsområden är genomkorsade av ett tätt nät av grusvägar. Tjädern besöker dessa vägar för att plocka grus för att underlätta matsmältningen. I samband med det lämnar den visitkort på vägen i form av spillning. Tuppen har en pekfingergrov 6-7 cm krokig gulbrunaktig korv som innehåller mest tallbarr. Hönan lämnar en snarlika spillning men betydligt smalare, kortare men med samma innehåll och konsistens. En tjäder lämnar en sådan korv ungefär var 10e minut.

Genom att ta en promenad på en grusväg under februari och mars månad kan man hitta tjäderspillning på vägen. Det är en första bekräftelse på att tjädern finns i skogen kring vägen. Ta GPS-koordinat på spillningen. Hittar man ytterligare spillningar på vägen kan det röra sig om flera fåglar. Ta därför GPS koordinat på alla fynd av spillningar. GPS-koordinaterna lägger du in på Artportalen och döljer dem där till 2050. Med många fynd av tjäderspillning kan du få en bild av tjäderpopulationen i det aktuella skogsområdet.

 

2) Hur tar man sedan reda på var fågeln har sitt hemområde?

Tupparna finns i allmänhet inom ett relativt begränsat skogsområde större delen av året, varje tupp har sitt hemområde. Varje tupps hemområde ligger inom 1-1,5 km från den plats (spelets spelcentrum) där tuppen och hans grannar träffas för spel under sista halvan i april månad.

Från början av mars månad börjar tuppar spela ensamma i sina hemområden under fina morgnar. Det sker oftast i närheten av tuppens natträd. Om marken är snötäckt är det lätt att finna natträden (En massa spillning under trädet) och dessutom spelspåren i snön (släpade vingar på var sida fotspåren). Är det barmark är det mycket svårare. Ett sätt att leta efter hemområden är att utgå från platsen där spillning hittats tidigare.

början av april drar sig tupparna mot blivande spelcentrat. Det är då högre aktivitet på morgnarna och bästa sättet att lokalisera fåglarna är att tidigt på morgon innan soluppgången eller sen kväll under och efter solnedgången, sätta sig på vägen och lyssna efter vingbuller från flygande tuppar. Ta alltid GPS - koordinat där fågel hörs och lägg in det på Artportalen och dölj fyndet till 2050.

  1. Hur hittas tjäderspelet?

Vi avstår från att gå in i skogen och leta efter spelcentrumet under sista 15 dagarna i april, anledning är att risken är mycket stor att fåglarna störs under denna viktigaste perioden under spelet. Det är betydligt mindre störningsrisk om man går i skogen under första halvan av april och efter 1 maj.

Först bör man ha hittat tjäderspillning efter tupp på en väg. Därefter bör man ha hört tuppen någon morgon eller kväll (vingbuller) från en bestämd plats.

Är marken snötäckt kan man åka skidor eller gå i skogen från platsen där spillning hittats. Fotspåren från de spelande eller vandrande tupparna hittas lätt liksom övernattningsträden. Ju tätare med spår man finner ju närmare spelplatsen är man. Ange alltid GPS-koordinat vi fynd av natträd, spelspår. Dessa koordinater kan läggas in på i Artportalen och döljs till 2050.

Är det barmark blir det mycket svårare. Mitt förslag är att vi träffas i fält framöver och tillsammans går igenom hur man inventerar tjäder.

  1. Hur hittar man tjäderhönsen?

Under vintern och våren håller sig oftast hönsen uppe träden förutom då de hämtar grus ute på vägar eller väljer att äta tuvdun ute i något kärr eller mosse. Jag känner i dagsläget inte till hur man på ett enkelt sätt hittar tjäderhäckningar eller ungkullar på annat sätt än genom hjälp av en spårhund. Ett problem vi upptäckt efter att vi hittat tjäderhäckningar. Ganska snart efter att någon av oss funnit en häckning (äggkull) så har den rövats. Vi tror att det är vildsvin, räv och mård som möjligen kan spåra oss fram till en tjäderhäckning. 

 

Sammanställning

Sören