Skogsprojekt i Naturklubben

Senaste åren har väldiga skogsavverkningar genomförts i traktens skogar, Nu är det också uppenbart att skogar med höga naturvärden "tjäderskogar" och andra äldre skogar inte undgår skogsmaskinerna och dessutom tas inte längre samma hänsyn till de naturvärden som det tidigare tagits hänsyn till.
Vi i Naturklubben försöker på alla sätt påverka markägarna att ta hänsyn till höga naturvärden.
Här nedan finns exempel på skogar vi agerar för 2021 och även bevakar framöver.
 
Liarsbo f.d. kulturmarker.
Ett 18 ha stort hygge är planerat vid Lilla Liarsbo. Markägare är Gysinge skog. Skogen växer på f.d. ängs- och åkermarker och är i genomsnitt 60-70 år. Den är inte tillräckligt gammal för att hysa stora naturvärden. Däremot rinner en skogsbäck genom området och där har vi noterat järpe vid några tillfällen. Vi har fått ett positivt besked från markägaren att hänsyn skall tas till bäckområdet. Lövträd, låga täta granbestånd och ingen maskinkörning skall göras i bäckområdet.
 Avverkningen skall genomföras under vintern 2022 och vi kommer att leta efter kulturlämningar och gamla kulturväxter i området kommande sommar. 
I områden intill finns sedan tidigare ett kalhygge. Kalhygget är orsak till att träden blåst omkull i dete nu avverkningsanmälda området. Det ligger en del död ved där dock för klen för att vara intressant.
 
Bombmurkleskogen vid Gatstugan
Markägare är Kommunalteknik AB vid Surahammars kommun. Under hösten upptäcktes avverkningssnittslar i skogen. Det visade sig att någon på kommunen beställt en gallring av skogen. I denna skog växer förmodligen landets största bestånd av den mycket sällsynta och rödlistade svampen bombmurkla. Bombmurklan indikerar en speciell och hotad skogstyp på näringrika sandjordar (se bild nedan). Naturskyddsföreningen i Sura jobbar för fullt med att stoppa avverkningen. Vi stöder Naturskyddsföreningen full ut - att gå in och bedriva skogsbruk i en skog där bombmurkla växer vittnar om fullständig okänsla för höga naturvärden. Än så länge har den grandominerade skogen klarat sig undan barkborreangrepp. Skogsbruksåtgärder i Bombmurkleskogen kan innebära en direkt inbjudan till svårare press från sol och vind på granarna och därmed följer att granbarkborrana angriper de försvagade träden.  
Bombmurkleskogen - en skog med mycket lång grankontinuitet och därmed olika åldrar på träden.
 
 
Två möten har hållit under våren med representanter från Surahammars kommuns aktiebolag Kommunalteknik, det senaste den 29/4 2022. Då medverkade också representanter för Skogsstyrelsen och länsstyrelsen. Föreningarna har tidigare meddelat kommunen att de erbjuder sig att utan ersättning göra en naturinventering av bombmurkelskogen för att få ett bättre underlag att utgår från i narurvårdsdiskusionen. Vi har under april månad påbörjar inventeringarna.
 
Målsjöberget
 
Gysinge skog blev ny markägare av skogen, det innebar att när den tidigare markägaren StoraEnso avstod från avverkning av Målsjöberget efter vår information om de höga natur- och kulturvärdet i denna skog så var den överenskommelsen inte längre giltigt. Skogsbolaget Gysinge skog är en typ av avknoppning av StoraEnso (samtliga ägare av skogsbolaget var tidigare anställda på StoraEnso) och ändå gäller inte längre de överenskommelser som vi haft med det tidigare skogsbolaget.
 
Då Skogsstyrelsen saknade resurser att skydda skogen har Naturklubben överklagat avverkningsplanerna till Mark och Miljödomstolen. Dom har ännu inte förkunnats i ärendet.
 
På Målsjöberget kan man se en skogsmiljö som drabbades av en stora skogsbranden, Klysenbranden 1914. Efter drygt 100 år har skogen kommit tillbaks helt av egen kraft.
 
Det finns tallar kvar som klarade den stora skogsbranden 1914 men nu önskar markägaren avverka skogen och snittslat ett av dessa träd. 
 
 Skogen vid Ekfluken
 
Markägare är Snefringe Häralds allmäning och skogsskötseln har upphandlats av Mellanskog. Hygget är på ca 5 ha. Allmäningens marker averkades tidigare med större hänsyn till skogsmiljön. Mellanskog är ett stort skogsbolag och de använder samma metoder som andra stora skogsbolag. Tidigare fanns en variation och därmed mångfald av skogsavverkningar. Idag då nästan ingen markägare i trakten själv sköter sin skog blir skogarna enformade och fattigare.
Kalhyggen, markberedning och plantering av främmande trädmaterial ägnar sig alla stora skogsbolag åt. Kommer framtidens skogar att klara  klimatförändringen. 
Mellanskogs kalhygge vid Ekfluken. I bakgrunden har en rak tät skogsvägg sparats. Där finns risken att granarna inte klarar en varm sommar och mild vinter. Följden kan bli att de angrips av barkborrar
 
Många av träden blir inte användbart annat än som brännved. De skulle göra mycket större nytta för såväl klimatet som den biologiska mångfalden om de fick bli kvar i skogen. 
 
Salsmossen och Grottenskogen
 
Markägare Gysinge skog. En ganska gammal talldominerad barrskog på tunn moränmark med många fuktstråk och myrmarker. 19 ha av skogen avverkades under vintern/våren 2021. Vi hade innan informerat markägaren och Skogsstyrelsen om naturvärden som bör beaktas vid avverkningen. Bl.a. är skogsområdet en livsmiljö för tjäder.
Skogsstyrelsen gav utan några förbehåll markägaren tillstånd att avverka skogen. Efter avverkningen gjorde vi 21-06-08 en fältvandring med markägaren i skogsområdet. Vi enades om att markägaren inte skall markbereda en av de mer känsliga miljöerna på hygget. 
 
Bilden visar typisk miljö i skogen kring Salsmossen.
 
Intressant hällmarkstallskog vid Salsmossen. Salsmossen som ses en del av i bakgrunden är en tidigre slåttermyr och odikad.