Lona-projektet Djupen

I samband med att en ny markägares (Ramnäs Skog AB) tillträde vid tidigare norra och östra delen av Djupeboskogen/Larsboskogen tog Naturklubben kontakt med dem och informerade om områdets tidigare höga naturvärden. 2020 tecknade vi ett avtal med markägaren om att underhålla Per Lööfs stugor och fågeltorn vid sjön Djupen. Fågeltornet var nedgånget och farligt att beträda.
Dessutom tecknade vi ett Lona-avtal med Länsstyrelsen. Innebörden i det är att Naturklubben under 2021 och 2022 skall inventera/undersöka nuvarande naturvärden i och omkring sjön Djupen och utifrån inventeringsresultaten föreslå lämpliga restaureringsåtgärder för området.
 
2022
 
Vi fick under sommaren problem att komma ut i sjön med roddbåten p.g.a. igenväxning av strandområdet. Följden blev att inventeringen av kärlväxter i vattnet inte kunde genomföras. Dessutom kunde bara delar av fiskinventringen och trollsländeinventeringen ute i sjön genomföras. 
Föreningen ansökte då hos länsstyrelsen om att få förlänga projektet me dett år (2023).
Länsstyrelsen beviljade förlängning av projektet t.o.m.2023.
 
 
Se rapporter från det pågående Lonaprojektet