Storgärde

 
 
 

Storgärde är strategiskt beläget vid Virsbosjöns norra strand. Lövviksbäckens utlopp i Virsbosjön bildar ett litet men fint meanderområde. Markägare är Surahammars kommun. Tidigare har kornknarr förekommit på ängarna men igenväxning har inneburit att fågellivet minskat. Med hjälp av ett arbetslag från Skogsstyrelsen röjdes alla buskage bort från ängarna under hösten 2013.

Vårt mål är att fortsätta jobbet med biotopförbättringar för att återfå kornknarr m.fl. att åter etablera sig i området.

Under hösten 2014 bekostade Naturklubben denna upphöjda grusbädd som en "gubbhylla" senare skall uppföras på. Vi har nu (sommaren 2015) fått ett ekonomiskt bidrag beviljat från Surahammars kommuns Naturvårdsfond. När alla formaliteter i övrigt är klara kommer vi att påbörja bygget.