Däggdjuren i Surahammars kommun

Surahammars kommun är belägen mitt i det västmanländska barrskogslandskapet. Barrblandskogar dominerar stort och de lövskogar som förekommer ligger främst utefter Kolbäcksån och i området kring Lisjö. Området är rikt på mossmarker och sjöar. Kommunen är till ytan liten med 320 kvadrat km.

De större däggdjuren lever i de flest fall inom hemområden som är betydligt större än kommunen men möjligheten att få uppleva däggdjur i kommunen är p.g.a. miljön mycket goda.

Denna förteckning av de arter vi noterat i kommunen är förhoppningsvis till hjälp när du ger dig ut i markerna inom Surahammars kommun.

 

Igelkott: Förekommer i små antal i de tre tätorterna. Tyvärr görs de flesta fynden av arten som död/överkörd på vägar. Flest antal honor med ungar finns för närvarande i centrala Virsbo.

Dvärgnäbbmus: Få fynd görs av denna art. Flest fynd görs i fuktiga skogsmarker 

Vanlig näbbmus: Allmänt förekommande i olika typer av skogsmark. En intressant artbildning tros pågå hos denna art i vår trakt. Kolbäcksån kan vara skiljelinjen mellan två populationer som lever olika liv.

Vattennäbbmus: Mycket få fynd gjorda. 3 ex noterades i Åskbäcken oktober 2016.

Fladdermöss: Fladdermöss ses ganska vanligt under sommarnätterna i olika miljöer. Kunskapen om vilka arter det rör sig om saknas idag helt

Under 2023 har vi påbörjat en inventering av fladdermöss i kommunen för att öka på kunskapen. En rapport kommer under nästa år..

Skogshare: Arten varierar i antal mellan åren men är vanligt förekommande i allehanda skogsmiljöer. På brandområdet Hälleskogsbrännan är skogsharren det vanligaste större däggdjuret nu. Enstaka fynd görs också ute i kulturmarker. 2017-18 är arten mycket vanlig i våra skogsmarker.

Fälthare: Förekommer också vanligt främst i kulturmarker. Fältharen drabbas emellanåt av sjukdommar och stora fluktuationer förekommer. 2016 var populationen nere på låg nivå. Ändå sågs fältharar uppe på brandområdet Hälleskogsbrännan. 2017-18 verkar arten ha ett bra år

Ekorre: Arten är allmänt förekommande i alla typer av skogsmiljöer. Förekomsten fluktuerar och tycks ha ett samband med granens kottsättning. År med dålig kottsättning ses flera ekorrar besöka fågelmatningarna varför allmänhetens rapporter om iakttagelser av ekorrar ibland inte visar en rätt bild av verkligheten.

Bäver: Har en stark population i kommunen med Kolbäcksån som kärnområde. Arten jagas ganska hårt i skogsområden.

Större skogsmus: Allmänt förekommande.

Mindre skogsmus: Allmänt förekommande. Större fluktuation i beståndet mellan åren än hos den större arten.

Brun råtta: Att arten finns speciellt i tätorterna har vi noterat genom spår. Kunskap saknas i övrigt.

Husmus: Mycket sällsynt numera.

Skogslämmel: Förekommer i hela kommunens skogsområden. Årligt förekommande som bytesdjur i pärlugglehäckningar. Populationen varierar med stora toppar med många års mellanrum. Våren/sommaren 2014 pågick mycket omfattande vandringar i skogsmarkerna väster om Kolbäcksån. Många döda djur kunde ses på t.ex. Målsjövägen och Skogsmursvägen.

Skogssork: Det troligtvis vanligaste däggdjuret inom kommunen. De tidigare förekomsten med toppår vart 3-4 år förekommer inte lika tydligt längre. Såväl botten- som toppår har suddats ut och arten förekommer nu varje år i ganska goda bestånd. Vintern 2017 är arten mycket vanlig. Vintern 2022-23 och 2023-24 hade arten två bottenår i rad vilket är mycket ovanligt.

Vattensork: Allmänt förekommande i främst fuktiga skogsmiljöer och längs Kolbäcksån.

Åkersork: Allmänt förekommande. Vissa år med stora toppar i populationen.

Buskmus: Sällsynt förekomst främst i området kring Norrsjön och Sörsjön. Enstaka fynd har också gjorts i Djupebo, Norrby och Naddtorpet.

Varg: Två vargrevir som berör flera kommuner besöker också Surahammars kommun i mer eller mindre omfattning. Under säsongen 2016-17 och 20-21 fanns en familjegrupp som ofta besökte vår kommun. Dessa vandrar nu över mycket stort område, bl.a ingår också brandområdet på Hälleskogen i deras revir. Alfaparet är ofta där, däremot är valparna fortfarande kvar på västra sidan av Kolbäcksån. Vintern 2017-18 bedrevs licensjakt i södra delen av kommunen. Kölstareviret upplöstes helt genom att båda alfadjuren dödades. Även dåvarande Färnareviret upplöstes då alfahanen dödades nere vid Vågsjön i samband med licensjakten. Tiken är också försvunnen. Ensamma vandringsvargar passerar genom trakten ganska frekvent. När marken är snötäckt är det därför inte ovanligt att se vargspår. Ingen föryngring har skett inom kommunen.

2023 i januari bedrevs licensjakt efter samtliga djur i Venabäcksreviret. 6 djur dödades men tiken blev kvar. Vargarna i detta revir vandrade ganska ofta i vår kommun från Lisjöområdet upp till Västersjön och Kroksund.

Rödräv: Allmänt förekommande.

Brunbjörn: Den förekommer mycket sällsynt. Vad vi vet är det bara ensamströvande individer som uppehållit sig i vår trakt vissa perioder.

Hermelin: Mycket sällsynt numera. Var fram till för 25-30 år sedan ganska vanligt förekommande.

Småvessla: Från att ha varit en sällsynthet är den nu vanligt förekommande. Den förekommer i främst jordbrukslandskapet men även i yngre skogsområden.

Vildmink: Införd en gång i tiden. Ses främst vid och kring Kolbäcksån men också i skogssjöar.

Iller: Under sommaren 2017 sågs en hona med en ungkull vid norrsjölunden i Lisjö.

Mård: Från att ha varit sällsynt för 50 år sedan är den nu ganska vanlig i skogsmarkerna och ses ibland även vid bebyggelse och i samhällena.

Järv: Fina spår efter en vandrande järv kunde ses på Brandområdet, Hälleskogen och öster om Gammelby i mars 2021.

Grävling: Allmänt förekommande i de flesta miljöer.

Utter: Har under lång tid saknats. I början på 1990-talet kom de första observationerna och idag finns utter på minst fyra lokaler utefter Kolbäcksån. Den har också setts i mindre skogsbäckar. Hösten 2017 sågs en hona med tre vuxna ungar i Stora Nadden. Under vintern 2018 sågs 3 uttrar på isen på Stora Nadden. Vintern 2022-23 sägs spår efter uttrar i Nybrobäcken vid Trugsbo, Skyttorpbäcken vid Norrsjön, Vågsjöbäcken vid Grytkärret och fiskade djur sågs flera gånger i Gnien.

Lodjur: Har förekommit i vår trakt i fluktuerande antal under de senaste 50 åren. Vintern 2015-16 kände vi till 2 honor med ungar som ibland uppehåller sig i vår kommun. Hanar vandrar över mycket stora områden och kan ibland ses passera i vår trakt. Antalet lodjur styrs förmodligen av beståndsvariationen hos det viktigaste bytesdjuret rådjur men också jakt. Under vinterperioden 2016-17 börjar vi se flera spårlöpor av ensamma hanar som vandrade igenom kommunen. Men också en hona med två ungar i skogarna väster om Kolbäcksån. Förhållandet är likartat 2017-18. Spår efter ensamma hanar som vandrar igenom  samt en hona med två ungar som håller till över ett stort område. Den familjen har jagat rådjur och harar bland bebyggelsen, främst beroende på att bytesdjuren kommit in i samhällena p.g.a. de stora snömängderna i skogarna.

Vildsvin: Införd till trakten under 1980-talet. Utsättning skedde i två områden nämligen Lisjö och söder om Olberga. Det är tveksamt om det rör sig om rena vildsvin med tanke på storleken samt färgteckningen hos vissa individer. Vildsvinet klarar inte vinterklimatat i vår trakt utan överlever genom stödutfodring från jaktintresserade. Vildsvinet är mycket vanligt just nu.

Under sensommaren 2023 upptäcktes döda vildsvin i ett område strax öster om Fagersta. Snart konstaterades det att vildsvinen dött av sjukdomen Afrikansk svinpest, en mycket allvarlig sjukdom. Jordbruksverket kopplades snabbt in och en smittzon upprättades. Den kom också att omfatta stor del av Surahammars kommun. Fram till december 2023 har inte några döda vildsvin hittats inom kommunen, däremot har populationen definitivt  minskat i våra skogar.

Kronhjort: 1966 sågs den första kronhjorten. För 25 år sedan sågs små flockar av djur i kommunens östra delar. Idag finns hjorten i hela kommunen i mer eller mindre stora flockar. Spårinventeringar på brandområdet de två först vintrarna visar att kronhjorten är det näst vanligaste djuret i det området. Den snörika vintern 2017-18 verkar kronhjortarna i stor utsträckning lämnatttrakten.

Dovhjort: En förrymd hjort sågs 1994. Den blev trafikdödad. Arten saknas i vår natur.

Älg: Tillsammans med vargen det mäktigaste och häftigaste däggdjuret vi har i trakten. Förekommer i alla typar av skogsmark. Under de senste säsongerna tycker vi oss märka att älgstammen minskat. Under vinterperioden främst i yngre tallskog och under sommaren främst kring sjöar och myrmarker. Brandområdet Hälleskogsbrännan har traktens tätaste population av älg redan andra året efter skogsbranden. Under 2020-talet har älgstammen minskat allvarligt i trakten och möten med älg har blivit ovanligare. Vissa jaktlag har föreslagit att jakten efter älg borde minska några år frammåt.

Rådjur: Mycket vanlig såväl i skogsmiljöer som inne i samhällen. Beståndet varierar ganska mycket mellan åren.

Bildgalleri: Förekomst

Bildgalleriet är tomt.