Föreningens arbete

Naturklubben har lagt upp en arbetsplan för 2023 kring ärendet Vindkraft. Vi kommer att under året genomföra riktade inventeringar mot arter och miljöer som kan påverkas av vindkraftverk. Det är att kartlägga det omfattande flyttfågelsträck som passerar över kommunen såväl vår som höst. Där ingår inventering av häckande rovfåglar och deras korridorer till provianteringområden. Detsamma gäller förekomsten av storlom och smålom och deras fiskesjöar. Förekomsten av nattskärra och deras födosöksområden. Förekomsten av ugglor och deras jaktområden. Skogsmarker med tjäderspel samt förekomsten av fladdermöss i kommunen.