Föreningens arbete

Naturklubben har lagt upp en arbetsplan för 2023 kring ärenden som handlar om skogsavverkningar och vindkraft. Vi kommer att under året genomföra riktade inventeringar mot arter och miljöer som kan påverkas på olika sätt av dessa verksamheter. Vi kommer att försöka kartlägga det omfattande flyttfågelsträck som passerar över kommunen såväl vår som höst. Där ingår också inventering av häckande rovfåglar och deras korridorer till provianteringområden. Detsamma gäller förekomsten av storlom och smålom och deras fiskesjöar. Förekomsten av nattskärra och deras födosöksområden. Förekomsten av ugglor och deras jaktområden. Skogsmarker med tjäderspel samt förekomsten av fladdermöss i kommunen.
 
 

Schema för inventering av ”Naturvärden” inför skogsavverknings- och vindkraftfrågor 2023

Målsättning med dessa inventeringar är att vi vill samla på oss så mycket kunskap om naturvärden i kommunen att det blir möjligt att besvara remisser och förfrågningar på bästa sätt för att bevara naturvärdena när det gäller skogsavverkningar och vindkraftfrågor.

 

Hela året. Inventering av sträckande fåglar.

Sträckande flockar av sångsvan, tranor, sädgäss, vadare och rovfåglar registreras med dag, exakt tidpunkt, lokal. Det samma gäller rastande flockar av samma fågelgrupper.

Uppgifterna läggs in i Artportalen under ”Vindkraftsprojektet”. Den som inte använder AP kan skicka sina obsar till Sören så lägger han in uppgifterna.

Hela februari och mars. Notera spår efter varg (antal individer). Det kan underlätta när vi skall välja skogsområden för att inventera lekflygande örnar. Uppgifter till Sören

 Vecka 5 och 6. Fullmåne. Lyssning efter ropande ugglor under kvällar eller tidiga morgnar med bra väder. (berguv, sparvuggla, pärluggla, slaguggla och lappuggla)

Vecka 5 till 8. Om det finns snö i skogslandskapet. Inventering av rovfågelbon (havsörn och fiskgjuse) med hjälp av drönare. Fynd av häckningsplatser eller troliga häckningsplatser, döljer vi i Artportalen.

Vecka 10. Fullmåne. Lyssning efter ugglor under kväller med bra väder.

Inventering av lekflygande kungs- och havsörnar. Väderfina dagar kring middagstid.

Vecka 12. Ugglelyssnarveckan. Alla ugglor

Hela mars och april. Tjäderskogs inventeringar under em. Inventeringarna följer den metod vi tidigare använt. Bästa resultat erhålls genom att inventera 1-2 dagar efter att några cm nysnö fallit. F.o.m. 1 april placeras åtelkameror ut på lokaler där vi behöver ytterligare info. Alla fynd läggs in under ”Skogsprojektet” och döljs i AP

Samtliga fynd av talltita, järpe, tretåig hackspettar, spillkråka. samt mindre hackspett, registreras med exakt koordinat. Läggs in i AP under ”Skogsprojektet”. Dölj alla häckningsuppgifter. 

April. (första veckan). Ca 1 timme kring soluppgången, avlyssning av skogsområden efter duvhök. Ropar från boet under fina morgnar. Dölj uppgifterna på AP

Hela maj, juni och juli. Samtliga fynd av rovfåglar registreras med dag, tid och exakt lokal samt varifrån den kommer och vart den flyger.

Häcklokaler med storlom och smålom inventeras. Samtliga fynd av häckningar samt flygande lommar registreras med flygriktningar. Alla uppgifter läggs in under ”Vindkraftsprojektet” och dölj häckningsuppgifter i AP.

5-20 juni. Vindstilla kvällar med fint väder. Inventering av spinnande nattskärror.

Vecka 26 och 27. Vid goda väderförhållanden genomförs ringmärkning av nattskärror.

Juli vecka 27 och 28. Vid fint väder under em/kväll. Inventering från höga punkter i kommunen efter lekflygande bivråkar och födosökande lärkfalkar.

Hela juni - juli och augusti. Inventering av fladdermöss. Den som ser flygande fladdermöss i något område önskar vi rapporterar detta.  De kommer då att kontrolleras med detektor för att fastställa arten.

September: Fångst och ringmärkning av pärlugglor genomförs under kvällar med bra väder.

 

Vi har inbjudit Naturskyddsföreningen i Surahammar att delta i inventeringen.

/Sören