Stadgar för Ramnäs-Virsbo Naturklubb antagna vid årsmötet 1995-02-10

 

§1

Ramnäs-Virsbo Naturklubb är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet, skyddet och vården av naturen, faunan och floran, samt att verka för att hos medlemmarna och allmänheten väcka och underhålla intresset för en rik natur. Föreningen skall söka samarbete med andra organisationer som intresse för natur- och miljövård och stimulera till insatser inom detta område. Dessa uppgifter vill klubben söka förverkliga bl a genom att stimulera till undersökningar av naturen och genom att ordna föredrag och exkursioner.

§2

Medlemskap i klubben är förenat med av klubben fastställd årsavgift, som skall vara betald före verksamhetsårets utgång. Styrelsen får besluta att medlem som motarbetar eller försvårar föreningens arbete skall uteslutas. Styrelsen får också besluta att neka medlemsskap i föreningen om det kan försvåra föreningens arbete.

§3

Klubbens styrelse består av ordförande jämte minst fyra (4), högst sex (6) ledamöter. Styrelseledamöter väljs för en tid av två (2) år, på så sätt att hälften avgår varje år. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, ingår styrelsesuppleant för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan omväljas. Styrelsen är beslutsmässig då alla dess ledamöter är kallade och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen sammanträder då ordförande så finner önskvärt eller då tre ledamöter fordrar det. Styrelsen skall årligen delge medlemmarna berättelse över verksamheten.

§4

Styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer. Revisorerna utses av årsmötet ett år i sänder. Styrelsens årsberättelse och klubbens räkenskaper skall vara förda per kalenderår och i vederbörlig ordning avslutade senast den 15 januari, och överlämnade till revisorerna, vilka vid årsmötetskall avge berättelse över sin granskning.

§5

Klubben sammanträder till ordinarie årsmöte före februari månads utgång. Personlig kallelse till årsmötet skall av styrelsen utfärdas senast 14 dagar före årsmötet. Motion till årsmötet skall till styrelsen vara inlämnad senast 30 dagar före årsmötet.

§6

       Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän för att jämte ordförande och sekreterare justera mötets protokoll.

 2. Fråga om mötets behöriga utlysande,

 3. Styrelsens årsberättelse.

 4. Revisorernas årsberättelse.

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning.

 6. Val av ordförande, sekreterare samt två styrelseledamoter varje udda år, och val av vice ordförande, kassör samt en styrelseledamot varje jämnt år.

 7. Val av två styrelsesuppleanter.

 8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

 9. Val av valberedning

 10. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår.

 11. Motioner.

 12. Eventuellt övriga ärenden.

 13. Program.

§7

Vid årsmöte och klubbmöte har varje medlem en röst. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten. Val skall ske med slutna sedlar när någon så kräver.

§8

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande klubbmöten, därav ett ordinarie årsmöte. För en sådan ändring erfordras beslut med två tredjedels majoritet.

§9

För den händelse klubbens verksamhet nedlägges, varom beslut skall fattas vid två på varandra följande årsmöten med två tredjedels majoritet, skall klubbens tillgångar tillfalla Svenska Naturskyddsföreningen att användas för naturvårdande arbete inom Västmanlands län.