Järpen

Den av våra skogshöns som lever det mest undanskymda livet i skogen. Arten är upptagen i EUs Fågeldirektiv och därigenom fridlyst på EU-nivå. Den blev också upptagen i den svenska rödlistan 2020-2025 (NT). D.v.s. att arten har en ogynnsam populationsutveckling i Sverige.
 
Järpen igår i Naturklubbens inventeringar av skogsfåglar f.o.m. 2022. Inventeringsmetod kommer att utarbetas under våren.